Dnevni konformni koeficijenti – jul 2002. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u julu 2002. god. od 3,9% (indeks 103,9) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za JUL 2002. godine iznosi 4,4195%*
Dnevne konformne koeficijente za jul 2002. godine i avgust (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUL
(i avgust do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 4,4195%

za 31 dan

1

0.00139601

2

0.00279398

3

0.00419389

4

0.00559576

5

0.00699959

6

0.00840537

7

0.00981312

8

0.01122283

9

0.01263451

10

0.01404817

11

0.01546379

12

0.01688139

13

0.01830097

14

0.01972254

15

0.02114608

16

0.02257162

17

0.02399914

18

0.02542866

19

0.02686017

20

0.02829368

21

0.02972919

22

0.03116671

23

0.03260623

24

0.03404777

25

0.03549131

26

0.03693687

27

0.03838445

28

0.03983405

29

0.04128567

30

0.04273932

31

0.04419500


*Od 5.05.2002. na neblagovremeno plaćene poreze plaća se kamata po stopi zatezne kamate, prema Zakonu o izmeni Zakona o osnovama poreskog sistema („Sl. list SRJ“, br. 23/02).