Informator broj 03/06 od 09.01.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga
  • Sastavljanje finansijskih izveštaja banaka i drugih finansijskih organizacija
  • Novi podzakonski propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Koeficijenti za revalorizaciju (prema stopi rasta cena na malo u Republici Srbiji)
  • Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
  • Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode
  • Srednji kursevi stranih valuta na početku perioda i na kraju svakog meseca za 2005. godinu

Utvrđivanje rezultata poslovanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike

Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike

Napomene uz finansijske izveštaje kao sastavni deo finansijskih izveštaja

Sastavljanje finansijskih izveštaja društva za osiguranje

Sastavljanje finansijskih izveštaja banaka i drugih finansijskih organizacija

Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju

  • Prilog: Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga

Novi podzakonski propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju

  • Uredba o registraciji predstavništava stranih pravnih lica u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre
  • Odluka o određivanju robe za čiji su izvoz, uvoz, odnosno stavljanje u promet propisani posebni uslovi

Promene u međunarodnim računovodstvenim standardima – prikaz promena u MRS 24, 27, 28 i 31

Službena mišljenja Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike