Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.01.2006. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-01/2006-12 od 4.01.2006. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/02), Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1)

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

DEČIJI DODATAK za mesec decembar 2005.

din

din

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.399,00

1.819,00

2.

RODITELJSKI DODATAK od 1. januara 2006. godine

   

za prvo dete – jednokratno

20.000,00

 

za drugo dete – 76.981,00 u 24 rate

I rata – 3.207,55

 

za treće dete – 138.560,00 u 24 rate

I rata – 5.773,34

 

za četvrto dete – 184.745,00 u 24 rate

I rata – 7.697,71

 

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2005.

2.053,00

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 01.01.2006.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

4.290,06

5.148,07

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,38

2,86

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,56

6,67

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

za smeštaj jednog deteta

6.077,00

 

za smeštaj dvoje i više dece

3.739,00

 

* Za korisnike koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili zaključno sa 31.12.2005. godine isplatiće se jednokratno u iznosima i to: za drugo dete 78.213,00; za treće dete 140.777,00 i za četvrto dete 187.701,00 dinara.

2) Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tačkama 1, 2. i 3. ovog rešenja, s tim što se prava iz tačke 1. i 2. usklađuju dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra, a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplata sredstava za prava navedena u tačkama 1. do 3. ovog rešenja, vršiće se na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2006. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 106/05) – razdeo 16 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."