Informator broj 06/05 od 21.02.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Šema po kojoj će Centar za bonitet vršiti kontrolu finansijskih izveštaja za 2004. godinu za preduzeća, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
  • Karakter davanja povodom 8. marta – Dana žena, pre i posle datuma stupanja na snagu novog Zakona o radu
  • Oporezivanje imovine za 2005. godinu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dostavljanje finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije – Centru za bonitet

  • Pregled organizacionih jedinica Narodne banke Srbije nadležnih za prijem i obradu finansijskih izveštaja obveznika

Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka

Šema po kojoj će Centar za bonitet vršiti kontrolu finansijskih izveštaja za 2004. godinu za preduzeća, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju

  • Prilog: Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja

Preknjižavanje na račune po novom kontnom okviru za društva za osiguranje

  • Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa po ranijem kontnom okviru na račune po novom kontnom okviru

Karakter davanja povodom 8. marta – Dana žena, pre i posle datuma stupanja na snagu novog Zakona o radu

Postupak sa pogađanjem u javnim nabavkama

Oporezivanje imovine za 2005. godinu