Informator broj 08/03 od 06.03.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
  • Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2003. godinu
  • Zakon o duvanu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2003. godinu

Otvaranje knjiga po Pravilniku o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

  • Uporedni pregled za prenos početnog stanja sa računa po Kontnom okviru za druga pravna lica na konta po novom Kontnom planu za budžetski sistem

Uslovi za ostvarivanje prava na štrajk i organizovanje štrajka

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji

Zakon o duvanu

Službena mišljenja