Informator broj 09/07 od 03.04.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poslovi za koje se može zaključiti ugovor o dopunskom radu
 • Zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo za mart 2007. godine
 • Indeksi troškova života za mart 2007. godine
 • Zatezna kamata za mart 2007. godine
 • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
 • Industrijska proizvodnja u RS za februar 2007. godine (po područjima)
 • Utvrđena je osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike počev od plata za april 2007. godine
 • Utvrđen je način na koji lokalne vlasti formiraju sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalnih vlasti
 • Dopuna Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom i Uputstva za primenu ove Odluke
 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika
 • Naknada zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika
 • Naknada plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi

Dopunski rad zdravstvenih radnika

 • Elementi ugovora o dopunskom radu
 • Poslovi za koje se može zaključiti ugovor o dopunskom radu
 • Saglasnost za zaključivanje ugovora o dopunskom radu
 • Dužina obavljanja poslova po osnovu ugovora o dopunskom radu
 • Plaćanje zdravstvenih usluga po osnovu obavljanja dopunskog rada
 • Isplata zdravstvenom radniku po osnovu ugovora o dopunskom radu
 • Evidencija o zaključenim ugovorima o dopunskom radu
 • Pružanje informacija pacijentima o zdravstvenoj zaštiti na osnovu ugovora o dopunskom radu
 • Forma i sadržaj ugovora o dopunskom radu zdravstvenih radnika
 • Model Ugovora o dopunskom radu
 • Rok do kada se primenjuje čl. 199. do 202. Zakona – dopunski rad kod privatnog poslodavca do 10.12.2008. godine
 • Prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po osnovu ugovora o dopunskom radu i obračun plaćanja poreza i doprinosa
 • Dopunski rad za druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnoj praksi

Ugostiteljska delatnost (opšti propisi, PDV i računovodstvene i druge evidencije)

 • PDV u ugostiteljstvu
 • Normativi i kalkulacija prodajne cene
 • Evidencija prometa preko fiskalne kase i obaveza izdavanja računa
 • Nabavka sirovina i materijala za ugostiteljstvo
 • Evidentiranje nabavke i utroška materijala i sirovina i pružanja ugostiteljskih usluga

Zasnivanje radnog odnosa

 • Zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu
 • Zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o državnim službenicima
 • Radni odnos u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave
 • Zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Zasnivanje radnog odnosa u javnom tužilaštvu
 • Zasnivanje radnog odnosa u sudovima
 • Zasnivanje radnog odnosa na poslovima zaštite od požara
 • Zasnivanje radnog odnosa u javnim službama
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti
 • Zakon o visokom obrazovanju
 • Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana
 • Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti

Kako i pod kojim uslovima se vrši prevoz za sopstvene potrebe?

Ugovori o izbegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja i poreski tretman naknade za korišćenje ili za pravo korišćenja licence za softver

 • Pregled stopa poreza po odbitku na autorske naknade, koje zemlja izvora autorskih naknada (Republika Srbija ili odnosna druga država ugovornica) može primeniti prilikom njihovog oporezivanja

Službena mišljenja