Informator broj 1/2021 od 01.01.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Propisan je postupak i način plaćanja na rate javnih prihoda čija je dospelost za plaćanje odložena kao fiskalna pogodnost u uslovima pandemije bolesti COVID-19
 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine
 • Minimalna zarada od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/
 • Maksimale zarade i najviše plate, odnosno zarade u javnom sektoru počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine

 

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima šaljemo knjigu:

Zakon o porezu na dobit pravnih lica – prečišćen tekst

U elektronskoj formi navedeni zakon je dostupan na www.strucnaliteratura.rs, kao i u Ekspert-u.

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama po zaposlenom u oktobru 2020. godine
 • Podaci o prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa (neto) po zaposlenom u oktobru 2020. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u oktobru 2020. godine
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u oktobru 2020. godine
 • Podatak za usklađivanje naknade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret RFZO za decembar 2020. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, stope doprinosa i stopa poreza za 2021. godinu
 • Usklađeni iznosi mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2021. godinu (novonastanjeni obveznici)
 • Naknada zarade za vreme bolovanja vojnih invalida od 1.01.2021. godine obračunava se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Od 1.01.2021. godine moguća je isplata dividendi i kod subjekata koji su u 2020. godini koristili fiskalne pogodnosti
 • Dopunjene su odredbe Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PROPISAN JE POSTUPAK I NAČIN PLAĆANJA NA RATE JAVNIH PRIHODA ČIJA JE DOSPELOST ZA PLAĆANJE ODLOŽENA KAO FISKALNA POGODNOST U USLOVIMA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

  • Način utvrđivanja ukupnog iznosa dospelih poreskih obaveza i način odlaganja plaćanja tih obaveza
    • Primer otplate dugovanja po osnovu poreza i doprinosa na zarade kada je delimično izmirena obaveza u 2020. godini
    • Način odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do iznosa neplaćene poreske obaveze koja je obračunata u konačnoj poreskoj prijavi
    • Mesečna rata dugovanog poreza na dobit za privredne subjekte ne može biti manja od 2.000 dinara
    • Mesečna rata dugovanog poreza i doprinosa za preduzetnika ne može biti manja od 1.000 dinara
    • Gubitak prava na odlaganje plaćanja odloženih poreskih obaveza
  • Odlaganje plaćanja poreskih obaveza u slučaju statusnih promena, pokretanja stečajnog postupka i postupka likvidacije

IV. ČLANARINA I FINANSIRANJE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2021. GODINI – VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

V. OSNOVICE, UTVRĐENE ZAKLJUČCIMA VLADE, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I OD PLATE ZA MART 2021. GODINE

  • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
  • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)
  • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti
  • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
  • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
  • Osnovica za obračun i isplatu plata pripadnika Bezbednosno-informativne agencije
  • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

VI. OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA PROPISANIH ZAKONOM O BUDŽETU RS ZA 2021. GODINU

VII. GRANIČNE VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE I OBRASCI ZA PRERAČUN, ZA ISPLATE U PERIODU 1. JANUAR – 31. DECEMBAR 2021. GODINE

  • Obrasci za preračun neto na bruto zarade ili dela zarade pri isplatama od 1.01. do 31.12.2021. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto zarade za penzionisana lica koja su zasnovala radni odnos, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2021. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto zarada novonastanjenih obveznika sa primenom od 1.01. do 31.12.2021. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto lične zarade preduzetnika, pri isplatama od 1.01. do 31.12.2021. godine
  • Obrasci za preračun neto na bruto zarada zaposlenih koji su upućeni na rad u inostranstvo – ako nisu obavezno osigurani po propisima te zemlje, pri isplatama od 1.01.-31.12.2021.

VIII. PRIMENA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA ZARADA (PLATA) OD 1.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE

  • Primena najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa
    • Obaveza uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec
    • Slučajevi u kojima se za obračun doprinosa koristi srazmeran iznos najniže osnovice za obračun doprinosa i način njenog obračuna
    • Osnovica za obračun doprinosa za zaposlene koji rade sa nepunim radnim vremenom (član 40. Zakona o doprinosima)

   Iznosi najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa sa važenjem od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine

  • Osnovica za obračun doprinosa na zarade novonastanjenog obveznika
  • Najniža mesečna osnovica doprinosa za samostalne umetnike, sveštenike, verske službenike i poljoprivrednike
  • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
    • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje)
    • Osnovica doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje

IX. NAČIN PRIMENE NEOPOREZIVOG IZNOSA ZARADA KOJI ZA ISPLATE OD 1. JANUARA 2021. GODINE IZNOSI 18.300 DINARA

  • Osnovica za obračun poreza na zarade
  • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini ili u delovima
  • Utvrđivanje osnovice poreza na zarade za zaposlene sa punim radnim vremenom
  • Način utvrđivanja srazmerne poreske olakšice i slučajevi kada se za zaposlenog sa punim radnim vremenom ona koristi
  • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom
  • Pregled usklađenih iznosa poreske olakšice u periodu od januara 2007. godine do 31.01.2022. godine

X. MINIMALNA ZARADA OD 1.01.2021. DO 31.12.2021. GODINE /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/

  • Elementi koji određuju visinu minimalne neto zarade
  • Visina minimalne neto zarade u 2021. godini
  • Minimalna bruto zarada pri isplati u 2021. godini
    • Utvrđivanje minimalne bruto zarade za decembar i ranije mesece 2020. godine pri isplatama u 2021. godini
  • Pravo na uvećanje minimalne zarade i druga primanja
  • Odluka o uvođenju minimalne zarade na nivou poslodavca
    • Primer Odluke o uvođenju minimalne zarade
    • Primer Odluke o nastavku uvođenja minimalne zarade

XI. MAKSIMALE ZARADE I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE U JAVNOM SEKTORU POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2020. GODINE I OD PLATE ZA MART 2021. GODINE

  • Maksimalna neto zarada u javnom sektoru počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godinu
  • Najviše neto plate, odnosno zarade zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine
    • Izuzeci od primene Zakona po Zaključku Vlade RS
    • Obaveza isplate minimalne zarade pri primeni Zakona
  • Prilog: Pregled iznosa maksimalnih zarada u javnom sektoru od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

XII. OBRAZAC ZIP-1 KOJI JAVNA PREDUZEĆA DOSTAVLJAJU NADLEŽNIM ORGANIMA PRILIKOM ISPLATA ZARADA I PRE PODNOŠENJA PPP-PD PRIJAVE – I DALJE JE U PRIMENI

XIII. POREZI NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA – iznosi poreza u 2021. godini

  • Porez na upotrebu motornih vozila
  • Porez na upotrebu plovila
  • Porez na upotrebu vazduhoplova
  • Porez na registrovano oružje
  • Kaznene odredbe

XIV. OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2020. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2021. GODINE

  • Sadržaj potvrde o plaćenom porezu po odbitku (Obrazac PPP-PO)
    • Podaci o isplatiocu prihoda (deo 1.)
    • Podaci o primaocu prihoda (deo 2.)
    • Podaci o oporezivim prihodima iz kojih je isplatilac obustavio i platio poreze po odbitku (deo 3.)
    • Primer obračuna bruto prihoda, troškova, oporezivih prihoda i plaćenog poreza i doprinosa po odbitku za 2020. godinu
  • Kaznene odredbe

XV. FIZIČKA LICA I DRUGI OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE PRIJAVLJUJU PROMENE NA IMOVINI DO 31. JANUARA 2021. GODINE

XVI. OPOREZIVANJE “GASTARBAJTERA” I UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

XVII. VISINA PRAGOVA U ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA

  • Pragovi do kojih se Zakon ne primenjuje
  • Pragovi od kojih se Zakon primenjuje
    • Evropski pragovi (izraženi u EUR)
    • Dinarska vrednost evropskih pragova