Informator broj 10/08 od 03.04.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Penzijsko i invalidsko osiguranje stranih državljana prema Zakonu o PIO
 • Novi koeficijenti i uvećanja koeficijenta za zaposlene u socijalnoj zaštiti
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATITIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENE I DOPUNE UREDBI U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku evidencije zaposlenih i bivših zaposlenih koji imaju pravo na prenos akcija bez naknade

IZMENE I DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA
ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Novi koeficijenti i uvećanja koeficijenta za zaposlene u socijalnoj zaštiti
 • Novi koeficijenti i uvećanja koeficijenta za zaposlene u stručnim službama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje

PROPISAN JE POSTUPAK PO KOME SE BIRAJU I SPROVODE PROJEKTI
ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN ZA 2009. GODINU POLOŽAJ STRANIH DRŽAVLJANA U SISTEMU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI

 • Penzijsko i invalidsko osiguranje stranih državljana prema Zakonu o PIO
 • Sporazumi o socijalnom osiguranju
 • Pregled sporazuma o socijalnom osiguranju
 • Izuzeci od osnovnog načela primene propisa zemlje rada
 • Sporazumi sa državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ
 • Strani državljani sa čijim državama nije zaključen sporazum o socijalnom osiguranju
 • Problem dvostrukog osiguranja
 • Primena propisa na strane državljane koji obavljaju ugovorene poslove

PRECIZIRANJE POSTUPKA ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE STRANCU
I LICU BEZ DRŽAVLJANSTVA IZDAVANJE, SADRŽINA I NAČIN UNOŠENJA PODATAKA U RADNU KNJIŽICU

 • Radna knjižica – opšte napomene
 • Radna knjižica je javna isprava
 • Izdavanje radne knjižice
 • Unošenje i upisivanje podataka u radnu knjižicu
 • Postupanje sa radnom knjižicom
 • Čuvanje radne knjižice i obaveza poslodavca da zaposlenom vrati radnu knjižicu po prestanku radnog odnosa
 • Lica koja ostvaruju pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje dužna su da radnu knjižicu predaju Nacionalnoj službi
 • Poništavanje radne knjižice
 • Duplikat radne knjižice
 • Izdavanje “druge” radne knjižice

RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE DRŽAVNIH DAVANJA
I OBELODANJIVANJE DRŽAVNE POMOĆI PO MRS 20

 • Obezvređenje zaliha
 • Način i razlozi obezvređenja zaliha po MRS 2
 • Primena Kontnog okvira u postupku obezvređenja zaliha

  SLUŽBENA MIŠLJENJA