Informator broj 10/2014 od 25.03.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zatezna kamata (detaljna uputstva i objašnjenja za obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima i stranim valutama)
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2013. godinu (obrasci M-4 i M-4K)
 • Primena sistema objedinjene naplate od 1.03.2014. godine i situacije kada se i posle ovog datuma primenjuju pravila koja su važila zaključno sa 28.02.2014. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2014. GODINE (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

OD 7. MARTA 2014. GODINE JAVNA PREDUZEĆA I ZAVISNA DRUŠTVA  KAPITALA DOSTAVLJAJU NOVI OBRAZAC ZIP-1 NA OVERU NADLEŽNIM ORGANIMA PRE PODNOŠENJA PPP-PD PRIJAVE

 • Obaveza dopstavljanja obrasca ZIP-1 na overu pre isplate zarada
 • Provera usklađenosti obrazaca PPP-PD i ZIP-1 vrši se elektronskim putem
 • Objašnjenje o načinu popunjavanja podataka na obrascu ZIP-1

JAVNO PREDUZEĆE I ZAVISNO DRUŠTVO KAPITALA ČIJI JE OSNIVAČ JAVNO PREDUZEĆE, DUŽNI SU DA NADLEŽNIM ORGANIMA DOSTAVE IZVEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA I POSEBNOG PROGRAMA ZA PERIOD JANUAR – MART 2014. GODINE NA PROPISANIM OBRASCIMA

PRAVILNIK O LISTAMA ČEKANJA U PRIMENI OD 1. APRILA 2014. GODINE

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2013. GODINU, AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2014.GODINU I IZMENA MESEČNE AKONTACIJE U TOKU 2014. GODINE

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2013. godinu
 • Akontacija poreza na dobit za 2014. godinu
 • Izmena mesečne akontacije poreza na dobit u toku 2014. godine

UTVRĐIVANJE KONAČNIH OBAVEZA ZA 2013. GODINU I AKONTACIONIH OBAVEZA ZA 2014. GODINU DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSIGURANIKE SAMOSTALNIH DELATNOSTI

 • Ko su osiguranici samostalnih delatnosti?
 • Obveznici doprinosa za socijalno osiguranje
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2013. godinu
 • Utvrđivanje akontacionih obaveza za 2014. godinu
 • Knjigovodstveno evidentiranje akontacija doprinosa u 2013. godini, konačnog obračuna za 2013. godinu i plaćanja akontacija u 2014. godini

IZMENA MESEČNE AKONTACIJE POREZA NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI U TOKU 2014. GODINE ZA PREDUZETNIKE KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE

 • Razlozi i rokovi za izmenu mesečne akontacije u toku 2014. godine
 • Sastavljanje poreskog bilansa koji se podnosi uz poresku prijavu za izmenu akontacije
 • Sastavljanje poreske prijave i utvrđivanje izmenjene mesečne akontacije
 • Plaćanje akontacije u izmenjenom iznosu

PRIMENA SISTEMA OBJEDINJENE NAPLATE OD 1.03.2014. GODINE I SITUACIJE KADA SE I POSLE OVOG DATUMA PRIMENJUJU PRAVILA KOJA SU VAŽILA ZAKLJUČNO SA 28.02.2014. GODINE

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2013. GODINU

 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u obrazac M-4, M-4K za 2013.
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K (način popunjavanja sa praktičnim primerima)
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže  i najviše propisane osnovice, sa posebnim osvrtom na primenu čl. 140. Zakona
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava

ZATEZNA KAMATA

 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima
  • Obračun kamate po prostom interesnom računu (za obračune gde je početak docnje od 3.03.2001. godine)
  • Obračun kamate po konformnom metodu (koristi se samo za obračune gde je početak docnje do 3.03.2001. godine)
  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u dinarima
 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u stranoj valuti
 • Pregled stopa zateznih kamata za dug koji glasi na dinare (od 1.01.1995. godine)
 • Stope zateznih kamata za dug u stranoj valuti

PLAĆANJE, NAPLAĆIVANJE I PRENOS IZMEĐU REZIDENATA I REZIDENATA I NEREZIDENATA

 • Plaćanje u Republici u devizama po Zakonu o deviznom poslovanju
 • Uslovi plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu na osnovu Odluke o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu

PREGLED VAŽEĆIH KOLEKTIVNIH UGOVORA ZAKLJUČENIH NA NIVOU RS, APV I LOKALNE SAMOUPRAVE I NA NIVOU POSLODAVCA

 • Kolektivni ugovori zaključeni na nivou Republike Srbije i APV
 • Kolektivni ugovori zaključeni na niovu gradova i opština
 • Kolektivni ugovori zaključeni na nivou poslodavca

ODGOVORI NA POJEDINA PITANJA O PRIMENI ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU