Informator broj 11-12/2016 od 07.04.2016.

Iz novog dvobroja izdvajamo:
 • Praznovanje Vaskršnjih i prvomajskih praznika u 2016. godini
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava
 • Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • Obračun poreza i doprinosa na primanja ostvarena po osnovu korišćenja službenih vozila u privatne svrhe

  Poruči

 


SADRŽAJ:

OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA

 • Porez na dohodak građana
 • Doprinosi za socijalno osiguranje
 • Obračun poreza i doprinosa

OPOREZIVANJE PRIHODA OD KAPITALA

 • Oporezivanje kamate
 • Oporezivanje dividende i učešća u dobiti
 • Oporezivanje prinosa od investicione jedinice otvorenog investicionog fonda
 • Oporezivanje prihoda od uzimanja iz imovine i korišćenja usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe
 • Oporezivanje prihoda od izdavanja sopstvenih nepokretnosti u 2016. godini

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA FIZIČKIH LICA

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Kada se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje, odnosno kada se na ostvareni kapitalni dobitak ne plaća porez?
 • Određivanje kapitalnog dobitka
 • Prebijanje kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka
 • Poresko oslobođenje
 • Način utvrđivanja i dospelost poreza na kapitalne dobitke

OPOREZIVANJE OSTALIH PRIHODA FIZIČKOG LICA

 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari
 • Oporezivanje dobitaka od igara na sreću
 • Oporezivanje prihoda od osiguranja lica
 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka

OPOREZIVANJE PRIHODA PO OSNOVU UGOVORA O DELU

 • Pojam i karakteristike ugovora o delu
  • Model Ugovora o delu
 • Poreski tretman prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Obaveze po osnovu doprinosa na prihode po osnovu ugovora o delu

UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

 • Osnovna obeležja privremenog i povremenog rada
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova
  • Model Ugovora o obavljaju privremenih i povremenih poslova
 • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Primeri obračuna
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa nezaposlenim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa penzionisanim licem
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se ne nalazi na školovanju, odnosno licem koje ima navršenih 26 godina života
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem koje ima 26 godina života, za koje je zadruga utvrdila da ostvaruje mesečni prihod koji je ispod cenzusa za sticanje svojstva osiguranika
  • Obračun kada je ugovor zaključen sa licem preko omladinske zadruge koje se nalazi na školovanju i nije starije od 26 godina
  • Obrasci koji se podnose pri isplati i uplatni računi

DOPUNSKI RAD

 • Propisi o dopunskom radu
 • Ugovor o dopunskom radu
  • Model Ugovora o dopunskom radu
 • Porez i doprinosi na naknadu po osnovu dopunskog rada
 • Preračun neto naknade u bruto, primeri obračuna, obrasci koji se sastavljaju pri isplati i uplatni račun

OPOREZIVANJE PRIMANJA ČLANOVA ORGANA UPRAVE PRAVNOG LICA

OBRAČUN POREZA NA PRIMANJA KOJA OSTVARUJU STEČAJNI UPRAVNICI, SUDSKI VEŠTACI, SUDIJE POROTNICI I SUDSKI TUMAČI

Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje  sekundarnih sirovina, uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roja (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih ili povremenih poslova, ako nisu oporezovani kao prihodi od samostalne delatnosti

 • Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina
 • Oporezivanje prihoda koje fizičko lice ostvari po osnovu uzgajanja i prodaje pečuraka, uzgoja i prodaje pčelinjeg roda (pčela), uzgoja i prodaje puževa, odnosno po osnovu prodaje drugih dobara ostvarenih obavljanjem privremenih i povremenih poslova

NAGRADE, NOVČANE POMOĆI I DRUGA DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
 • Ostale novčane pomoći, nagrade i druga besteretna davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • Stipendije i krediti učenika i studenata

NAKNADE TROŠKOVA I DRUGI RASHODI LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Porez i doprinosi na naknade troškova službenih putovanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • Slučajevi kada naknada troškova i drugi rashodi nemaju karakter oporezivih ostalih prihoda

OPOREZIVANJE PRIMANJA KOJA OSTVARI ZAPOSLENI PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI

OBRAČUN POREZA NA PRIHODE KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU PRODAJE POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA, ODNOSNO PLODOVA I LEKOVITOG BILJA

UGOVORI O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU PRIPRAVNIKA I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Zakonske odredbe
 • Vrste ugovora
  • Model Ugovora o stručnom osposobljavanju
  • Model Ugovora o stručnom usavršavanju
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja

VOLONTIRANJE I FISKALNE OBAVEZE KOD NAKNAĐIVANJA TROŠKOVA VOLONTIRANJA

 • Zakonske odredbe kojima se reguliše volontiranje
  • Model Ugovora o volontiranju
 • Fiskalne obaveze pri naknađivanju troškova volontiranja
 • Primer naknađivanja troškova volontiranja i obračun fiskalnih obaveza

OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA PRIMANJA OSTVARENA PO OSNOVU KORIŠĆENJA SLUŽBENIH VOZILA U PRIVATNE SVRHE

 • Uvodne napomene
 • Obračun primanja po osnovu korišćenja službenih vozila u privatne svrhe

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA I PRIPADAJUĆIH DOPRINOSA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA

 • Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana o plaćanju poreza od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Odredbe Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje o plaćanju doprinosa od strane fizičkog lica
 • Obrazac poreske prijave i rokovi za podnošenje
 • Rok za plaćanje poreza i pripadajućih doprinosa
 • Popunjavanje i podnošenje poreske prijave
  • Primeri obračuna poreza i pripadajućih doprinosa sa primerima popunjavanja Obrasca PP OPO

PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • Primer obračuna i knjiženja doprinosa i popunjavanja Obrasca PP OD-O
 • Popunjavanje poreske prijave na Obrascu PP OD-O

Spisak država sa kojima je Srbija zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i pregled stopa poreza po odbitku na autorske naknade, dividende i kamate

Spisak država sa kojima je Srbija zaključila sporazume o socijalnom osiguranju

PREGLED osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste prihoda (OVP) za primanja obuhvaćena u ovom dvobroju “Informator”-a (na koja se plaćaju porez i/ili doprinosi za socijalno osiguranje)

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAZNOVANJE VASKRŠNJIH I PRVOMAJSKIH PRAZNIKA U 2016. GODINI

 • Pravo na naknadu zarade za dane Vaskršnjih i prvomajskih praznika u kojima zaposleni ne radi i način obračuna te naknade
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave

ZAKLJUČAK VLADE KOJI SE ODNOSI NA ISPLATU RAZLIKE IZMEĐU STAROSNE I PREVREMENE PENZIJE ZA ZAPOSLENE KOJI SU UTVRĐENI KAO VIŠAK, SA PRAVOM NA “POSEBNU NOVČANU NAKNADU”