Informator broj 11/2019 od 03.05.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Dopunom Zakona o budžetskom sistemu, za zaposlene u predškolskim ustanovama promenjen je procenat povećanja plata, počev od plate za maj 2019. godine
 • Prioritetni osnov za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje počev od 11.04.2019. godine za penzionere koji su ponovo zasnovali radni odnos, shodno dopisu RFZO
 • Dopunski rad shodno Zakonu o radu i drugim zakonima (iz delatnosti zdravstva i obrazovanja)
 • Računovodstveno obuhvatanje nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa izmenjenim i dopunjenim MSFI za MSP

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOJ  SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA, PREGLED MEMORANDUMA  KOJA SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU  NA SNAGU I PRESTANKU VAŽENJA POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

IV. DOPUNOM ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU ZA ZAPOSLENE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA PROMENJEN JE PROCENAT POVEĆANJA PLATA, POČEV OD PLATE ZA MAJ 2019. GODINE

V. DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

VI. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

 • Osnovne odredbe
 • Postupak registracije
 • Pravna sredstva
 • Ništavost registracije osnivanja privrednog društva i preduzetnika
 • Evidencija podataka i dokumenata

VII. PRIORITETNI OSNOV ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO  OSIGURANJE POČEV OD 11.04.2019. GODINE ZA PENZIONERE KOJI SU PONOVO ZASNOVALI RADNI ODNOS, SHODNO DOPISU REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

VIII. DOPUNSKI RAD SHODNO ZAKONU O RADU I DRUGIM ZAKONIM (iz delatnosti zdravstva i obrazovanja)

IX. KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU I UPUĆIVANJE NA LEČENJE U INOSTRANSTVO NA TERET SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu na teret sredstava RFZO
  • Uvodne napomene i propisi (međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju i nacionalno zakonodavstvo)
  • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu u slučaju kada je osiguranik upućen u inostranstvo od strane poslodavca
  • Korišćenje zdravstvene zaštite za vreme privatnog boravka osiguranika u inostranstvu
  • Uslov za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu
 • Upućivanje na lečenje u inostranstvu

X. IZMENE PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI KOJA SE PODNOSI NA OBRASCU PP OPO

XI. NASTANAK OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA ZGRADE U IZGRADNJI, NA KOJIMA SU IZVEDENI GRUBI GRAĐEVINSKI RADOVI SA KONSTRUKTIVNIM SKLOPOM

 • Zakonska uređenost nastanka poreske obaveze za zgrade u izgradnji (koje nisu osposobljene za korišćenje i ne koriste se) do 31.12.2018. godine
 • Zakonska uređenost nastanka poreske obaveze za zgrade u izgradnji (koje nisu osposobljene za korišćenje i ne koriste se) od 1.01.2019. godine
 • Zgrade u izgradnji za koje se nastanak poreske obaveze određuje u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona o porezima na imovinu
 • Objekti za koje poreska obaveza ne nastaje primenom člana 10. stav 3. Zakona o porezima na imovinu
 • Utvrđivanje poreske obaveze za zgrade u izgradnji za koje je poreska obaveza nastala
 • Obveznik poreza na imovinu za zgradu u izgradnji

XII. DONET JE PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KRIVIČNIH DELA ZA ČIJU  OSUDU DRŽAVNI SLUŽBENIK POSTAJE NEDOSTOJAN ZA OBAVLJANJE POSLOVA, ODNOSNO VRŠENJE DUŽNOSTI

XIII. RAČUNOVODSTVENO OBUHVATANJE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME U SKLADU SA IZMENJENIM I DOPUNJENIM MSFI za MSP

 • Priznavanje nekretnina, postrojenja i opreme
 • Odmeravanje prilikom priznavanja
 • Odmeravanje posle početnog priznavanja
 • Priznavanje i odmeravanje umanjenja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
 • Nekretnine, postrojenja i oprema koji se drže za prodaju
 • Prestanak priznavanja nekretnina, postrojenja i opreme
 • Obelodanjivanja u vezi sa nekretninama, postrojenjima i opremom
 • Primer za izračunavanje sadašnje vrednosti budućih tokova gotovine, uz korišćenje servisa za obračun na našoj internet stranici www.kamata.rs

XIV. POSTUPAK I ROKOVI ZA USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I ODLUČIVANJE O OSTVARENOM REZULTATU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu komanditnog društva
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu društva s ograničenom odgovornošću
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu akcionarskog društva
 • Tabelarni pregled rokova za usvajanje finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje APR-u dokumenatacije koja se sastavlja u vezi sa usvajanjem finansijskih izveštaja (za 2018. godinu najkasnije do 30. juna, odnosno 31. jula 2019. godine)

XV. NA SAJTU MINISTARSTVA FINANSIJA OBJAVLJENO JE OBJAŠNJENJE O POSTUPKU ZAJEDNIČKOG DOGOVARANJA PREMA UGOVORIMA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA