Informator broj 13/03 od 06.06.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu i invalidsku penziju sa posebnim osvrtom na penzijski staž po novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Nova rešenja predložena u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zatečena naknada i način obračuna zarade i naknade zarade invalida rada II i III kategorije za april 2003. i naredne mesece

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo za maj 2003. godine
 • Indeksi troškova života za maj 2003. godine
 • Koeficijenti za revalorizaciju
 • Zatezna kamata za maj 2003. godine
 • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata u 2003. godini
 • Indeks industrijske proizvodnje u aprilu 2003. godine
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za maj 2003. godine
 • Podaci o potrošačkoj korpi u SCG
 • Doprinos Privrednoj komori Jugoslavije
 • Novo Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Zaključak Vlade RS o obračunu plata zaposlenih koji se finansiraju iz javnih prihoda RS
 • Za prvo polugodište 2003. godine ne sastavljaju se finansijski izveštaji
 • Instrumenti platnog prometa po ranije važećim propisima o platnom prometu mogu se koristiti samo do 30. juna ove godine
 • Akceptni nalozi izdati do 31.12.2002. godine mogu se naplatiti do 30. juna, a oni čiji je rok naplate posle 30. juna moraju se zameniti novim instrumentima
 • Produžen je rok za početak primene Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

Prijava za evidenciju imovine

Zatečena naknada i način obračuna zarade i naknade zarade invalida rada II i III kategorije za april 2003. i naredne mesece

Obračun i plaćanje poreza i doprinosa za lica koja obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, odnosno poslove po osnovu autorskog ugovora i ugovora o dopunskom radu

Lizing poslovi

Uslovi za sticanje prava na starosnu i invalidsku penziju sa posebnim osvrtom na penzijski staž po novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju

Nova rešenja predložena u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Novine u Nacrtu Zakona o zdravstvenoj zaštiti