Informator broj 13/11 od 26.05.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredba o podsticanju zapošljavanja
 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PROPISANE SU NOVE MERE ZA PODSTICANJE ZAPOŠLJAVANJA U PRIVATNOM SEKTORU

 • Uredba o podsticanju zapošljavanja
  • Uslovi za korišćenje prava na subvencije u skladu sa Uredbom
  • Vreme za koje se koristi pravo na subvenciju
  • Visina (iznos) subvencije
  • Način ostvarivanja prava na subvenciju
  • Gubitak prava na subvenciju
  • Primeri obračuna i isplate subvencionisanih zarada
  • Knjiženje zarada i subvencija za novozaposlena lica
  • Obrasci koje poslodavac nadležnim organima dostavlja u vezi sa isplatom subvencionisanih zarada (primer popunjenih obrazaca ZSP i ZSD)
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Pregled obrazaca koje poslodavac nadležnim organima dostavlja u vezi sa korišćenjem fiskalnih olakšica
 • Zaključna razmatranja o merama za podsticaj zapošljavanja

OD 24. MAJA 2011. GODINE U PRIMENI JE PRAVILNIK O POSLOVIMA KOJI SU NESPOJIVI SA SLUŽBENOM DUŽNOŠĆU ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKOJ UPRAVI

GODIŠNJI ODMOR

 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Pravo na srazmeran godišnji odmor
 • Kriterijumi i način utvrđivanja dužine godišnjeg odmora u punom i maksimalnom trajanju
 • Način korišćenja godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
 • Godišnji odmor i prestanak radnog odnosa
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Regres za godišnji odmor
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

KOMISIONA PRODAJA ROBE

 • Uvod – osnovni propisi
 • Komisioni poslovi po Zakonu o obligacionim odnosima
 • Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga
 • Obaveza po osnovu PDV-a
 • Knjigovodstveno evidentiranje komisione prodaje
  • Prilog 1: Primer Ugovora o komisionoj prodaji
  • Prilog 2: Primer Izveštaja komisionara

OTPIS I ISPRAVKA VREDNOSTI POTRAŽIVANJA

PRIMENA PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA NA DELATNOST PRUŽANJA USLUGA OSIGURANJA, SA POSEBNIM OSVRTOM NA DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA RS

 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana