Informator broj 14/05 od 06.06.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Izmene i dopune Zakona o privatizaciji, Zakona o akcijskom fondu i Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
  • Odluka o načinu i uslovima praćenja likvidnosti pravnih lica
  • Izmena mesečne akontacije poreza na dobit preduzeća za 2005.

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Izmene i dopune Zakona o privatizaciji, Zakona o akcijskom fondu i Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

Ugovor o pravima i obavezama direktora

Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji

Odluka o načinu i uslovima praćenja likvidnosti pravnih lica

Izmena mesečne akontacije poreza na dobit preduzeća za 2005.

  • Izmena mesečne akontacije poreza po prijavi poreskog obveznika
  • Izmena mesečne akontacije poreza po rešenju Poreske uprave

Sticanje i ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanja)

Službena mišljenja