Informator broj 14/2014 od 26.05.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Utvrđeni su predlozi za izmenu i dopunu dva zakona kojima se menjaju stope doprinosa i propisuju nove fiskalne olakšice za poslodavca koji zaposli nova lica
 • Poreski tretman i važne informacije vezane za davanje pomoći u cilju otklanjanja posledica poplave koja je zahvatila veći deo naše zemlje
 • Korišćenje drugog dela godišnjeg odmora za 2013. godinu – do 30. juna 2014. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS 23.05.2014. GODINE USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2014. GODINI

 • Pregled usvojenih zakona (Zakon o izvršenju krivičnih sankcija; Zakon o posredovanju u rešavanju sporova; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina; Zakon o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku; Zakon o izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju; Zakon o izmeni Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima)
 • Izmena Zakona o privatizaciji
 • Kratak osvrt na usvojeni Zakon o izvršenju vanzavodskih sankcija i mera
 • Kratak osvrt na usvojeni Zakon o pravobranilaštvu
 • Kratak osvrt na usvojene izmene i dopune Zakona o parničnom postupku
 • Kratak osvrt na usvojene izmene i dopune Zakona o vanparničnom postupku

UTVRĐENI SU PREDLOZI ZA IZMENU I DOPUNU DVA ZAKONA KOJIMA SE MENJAJU STOPE DOPRINOSA I PROPISUJU NOVE FISKALNE OLAKŠICE ZA POSLODAVCA KOJI ZAPOSLI NOVA LICA

 • Predlaže se izmena stopa po kojima se obračunavaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
  • Izmena stopa doprinosa koje se obračunavaju u zbirnom iznosu na naknadu
  • Izmena stopa doprinosa kada se doprinosi plaćaju istovremeno “iz” i “na” osnovicu
 • Predložene su nove fiskalne olakšice za poslodavce koji zaposle nova lica

PORESKI TRETMAN I VAŽNE INFORMACIJE VEZANE ZA DAVANJE POMOĆI U CILJU OTKLANJANJA POSLEDICA POPLAVE KOJA JE ZAHVATILA VEĆI DEO NAŠE ZEMLJE

KORIŠĆENJE DRUGOG DELA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2013. GODINU – DO 30. JUNA 2014. GODINE

POSTUPAK PRERADE ROBE POD CARINSKOM KONTROLOM

 • Postupak po Carinskom zakonu
 • Postupak po Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju sa robom
 • Bitna pitanja u vezi sa preradom robe pod carinskom kontrolom

VRSTE I BITNA OBELEŽJA PONUDE PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

 • Vrste ponuda – samostalna ponuda, ponuda sa podizvođačem i zajednička ponuda
 • Ponuda sa varijantama
 • Način podnošenja ponude i troškovi pripremanja ponude
 • Važnost ponude
 • Prijem i otvaranje ponuda
 • Bitni nedostaci ponude
 • Neuobičajeno niska cena – razlog za odbijanje ponude
 • Uslovi za dodelu ugovora
 • Kaznene odredbe za učinjene prekršaje ponuđača i visina propisanih novčanih kazni

MSFI 13 – ODMERAVANJE FER VREDNOSTI

 • Delokrug MSFI 3
 • Odmeravanje fer vrednosti prema MSFI 13
 • Obelodanjivanje

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA