Informator broj 16/05 od 06.07.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Utvrđena je nova minimalna neto zarada po radnom času za period jul – decembar 2005. godine
 • Prava i obaveze zaposlenih i nezaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje
 • Naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Utvrđena je nova minimalna neto zarada po radnom času za period jul – decembar 2005. godine

Izmene i nove uredbe o privatizaciji

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom
 • Uredba o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
 • Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Prava i obaveze zaposlenih i nezaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje

 • Model Rešenja o plaćanju troškova za učenje engleskog jezika

Naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod poslodavca

 • Porez i doprinosi na naknade troškova službenih putovanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca
 • Slučajevi kada naknada troškova nema karakter oporezivih ostalih prihoda

Odsustvo sa rada za vreme prekida rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog („prinudni odmor“)

 • Primer Rešenja o upućivanju na plaćeno odsustvo („prinudni odmor“)

Rad van radnog odnosa po osnovu ugovora o zastupanju ili posredovanju

Osnivanje, uslovi za rad sindikata i zaštita prava sindikalnih predstavnika kod poslodavca

 • Primer Sporazuma o uslovima za rad Sindikata i izabranih predstavnika Sindikata

Službena mišljenja