Informator broj 16-17/08 od 04.07.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Dopunski rad po Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA

OPOREZIVANJE PRIHODA OD KAPITALA

 • Oporezivanje kamate
 • Oporezivanje dividende i udela u dobiti
 • Oporezivanje primanja zaposlenih i članova uprave privrednog društva po osnovu učešća u dobiti
 • Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe
 • Oporezivanje primanja člana otvorenog investicionog fonda po osnovu prava na srazmerni deo prihoda od investicione jedinice tog fonda
 • Pregled stopa poreza na prihode od kapitala iz zaključenih međunarodnih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

OPOREZIVANJE PRIHODA OD DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI I POKRETNE IMOVINE OD STRANE FIZIČKOG LICA

 • Primer Ugovora o zakupu nepokretnosti
 • Primer Ugovora o zakupu pokretnih stvari – motornog vozila
 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup nepokretnosti
 • Davanje zakupljene nepokretnosti na korišćenje zaposlenim radnicima ili licima koja nisu u radnom odnosu kod zakupca
 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup pokretne imovine

OPOREZIVANJE OSTALIH PRIHODA FIZIČKOG LICA

 • Oporezivanje dobitaka od igara na sreću
 • Oporezivanje prihoda od osiguranja lica
 • Oporezivanje prihoda sportista i sportskih stručnjaka

UGOVORI O DELU, TRGOVINSKOM ZASTUPANJU, POSREDOVANJU I SLIČNI UGOVORI

 • Pojam i karakteristike Ugovora o delu
 • Model Ugovora o delu
 • Ugovori o trgovinskom zastupanju po Zakonu o obligacionim odnosima
 • Model Ugovora o trgovinskom zastupanju
 • Ugovori o posredovanju po Zakonu o obligacionim odnosima
 • Model Ugovora o posredovanju
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o zastupanju ili posredovanju
 • Poreski tretman prihoda po osnovu ugovora o delu, trgovinskom zastupanju, posredovanju i sličnih ugovora
 • Obaveze po osnovu doprinosa na prihode po osnovu napred navedenih ugovora

OPOREZIVANJE PRIMANJA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

OBRAČUN POREZA NA PRIMANJA KOJA OSTVARUJU STEČAJNI UPRAVNICI, SUDSKI VEŠTACI, SUDIJE POROTNICI I SUDSKI TUMAČI

OBRAČUN POREZA NA PRIHODE KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU PRIKUPLJANJA I PRODAJE SEKUNDARNIH SIROVINA, ŠUMSKIH PLODOVA I LEKOVITOG BILJA

OPOREZIVANJE PRIHODA KOJE FIZIČKO LICE OSTVARI PO OSNOVU PRODAJE DRUGIH DOBARA OSTVARENIH OBAVLJANJEM PRIVREMENIH ILI POVREMENIH DELATNOSTI, AKO NISU OPOREZOVANI KAO PRIHODI OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

NOVČANE POMOĆI, STIPENDIJE, NAGRADE I DRUGA BESTERETNA DAVANJA FIZIČKIH LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD ISPLATIOCA

 • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda i drugih vanrednih događaja
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
 • Stipendije i krediti učenika i studenata
 • Ostale novčane pomoći, nagrade i druga besteretna davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca

NAKNADE TROŠKOVA I DRUGI RASHODI LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD POSLODAVCA

OBRAČUN POREZA I DOPRINOSA NA NAKNADE ZA PRIVREMENE I POVREMENE POSLOVE

 • Osnovna obeležja privremenog i povremenog rada
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Model Ugovora o obavljaju privremenih i povremenih poslova
 • Prijave i odjave o početku, odnosno prestanku radnog angažovanja i osiguranja za osiguranike koji obavljaju privremene i povremene poslove
 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Primeri obračuna

DOPUNSKI RAD

 • Dopunski rad po Zakonu o radu
 • Dopunski rad po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti
 • Dopunski rad po Zakonu o visokom obrazovanju
 • Dopunski rad po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Dopunski rad po Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana
 • Model Ugovora o dopunskom radu
 • Porez i doprinosi na naknadu po osnovu dopunskog rada
 • Preračun neto naknade u bruto, primeri obračuna, obrasci koji se sastavljaju pri isplati i uplatni računi

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU – VOLONTERSKI RAD

 • Ugovor o osposobljavanju za samostalan rad u struci (volonterski pripravnički staž)
 • Model Ugovora o stručnom osposobljavanju
 • Ugovor o stručnom usavršavanju, sticanju posebnih znanja i obavljanju specijalizacije
 • Model Ugovora o stručnom usavršavanju
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja