Informator broj 16/2022 od 05.09.2022.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu shodno Zakonu o radu
 • Izmena ugovorenih uslova rada utvrđenih ugovorom o radu - aneks ugovora o radu, shodno Zakonu o radu
 • Uslovi i način zasnivanja radnog odnosa shodno posebnim zakonima
 • Način utvrđivanja zarada, odnosno plata zaposlenih

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. AKT O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (obaveznost, način donošenja i njegov sadržaj)

 • Donošenje Pravilnika i njegov sadržaj, u skladu sa Zakonom o radu
  • Donošenje Pravilnika
  • Sadržaj Pravilnika
   • Unutrašnja organizacija
   • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
   • Opšti uslovi
   • Posebni uslovi
   • Stručna sprema kao uslov za zasnivanje radnog odnosa
    • Utvrđivanje stručne spreme, odnosno obrazovanja i nivoa kvalifikacija
    • Alternativna stručna sprema, odnosno obrazovanje
   • Drugi posebni uslovi
    • Zabrana propisivanja posebnih uslova kod zasnivanja radnog odnosa
  • Poslovi, uslovi i drugi elementi koji se ne utvrđuju Pravilnikom
  • Odgovornost poslodavca
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova po posebnim zakonima

III. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UGOVOROM O RADU SHODNO ZAKONU O RADU

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
  • Pripravnici
  • Odlučivanje o potrebi i načinu zasnivanja radnog odnosa
  • Postupak pre zasnivanja radnog odnosa
 • Akt o zasnivanju radnog odnosa – ugovor o radu
  • Trajanje radnog odnosa
  • Stupanje na rad
  • Prijava na obavezno socijalno osiguranje
 • Ugovor o radu kao akt o uređivanju prava i obaveza iz radnog odnosa
  • Zaključivanje ugovora
  • Sadržina ugovora o radu
  • Uređivanje drugih prava, obaveza i odgovornosti ugovorom o radu
  • Ugovor o zasnivanju radnog odnosa i uređivanju svih prava i obaveza, ako je ugovor o radu jedini akt kojim se uređuju prava i obaveze
 • Ugovaranje zarade zaposlenog
  • Ugovaranje osnovne zarade
   • Ugovaranje osnovne zarade u visini „minimalne zarade“
   • Radni učinak
   • Ugovaranje drugih prava
  • Prava koja poslodavac može, ali nije dužan da uredi ugovorom o radu
 • Povoljniji uslovi rada i veća prava od prava i uslova utvrđenih Zakonom
 • Prava i obaveze koji nisu predmet ugovora o radu
 • Ništavost ugovora o radu
  • Utvrđivanje ništavosti ugovora o radu
 • Kaznene odredbe

IV. PROBNI RAD KAO USLOV PRI ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

 • Probni rad shodno Zakonu o radu
  • Zasnivanje radnog odnosa
  • Isticanje uslova probnog rada i dužina probnog rada
  • Zaključenje ugovora o radu kojim se ugovara probni rad
  • Praćenje rada zaposlenog na probnom radu
  • Prava zaposlenog na probnom radu
  • Primer Ugovora o radu kojim je ugovoren probni rad
  • Nastavljanje rada po isteku probnog rada
  • Ugovor o radu sa ugovorenim probnim radom i korišćenje prava na olakšice po osnovu novozaposlenog lica
  • Otkaz ugovora o radu kojim je predviđen probni rad
  • Primer Rešenja o otkazu ugovora o radu na probnom radu
  • Nadzor
 • Probni rad shodno posebnim zakonima

V. IZMENA UGOVORENIH USLOVA RADA UTVRĐENIH UGOVOROM O RADU – ANEKS UGOVORA O RADU, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Slučajevi u kojima poslodavac može ponuditi zaposlenom aneks ugovora o radu
  • Premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao zbog potreba procesa i organizacije rada
  • Premeštaj u drugo mesto rada gde poslodavac ima svoj organizacioni deo
  • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca
  • Neprihvatanje ponuđenih mera za zapošljavanje od lica za čijim je radom prestala potreba
  • Neprihvatanje izmena ugovora o radu u delu kojim se uređuje zarada zaposlenog
 • Ponuda aneksa ugovora o radu i posledice njegovog neprihvatanja od strane zaposlenog
 • Zaključivanje aneksa ugovora o radu bez obaveze sprovođenja procedure propisane Zakonom o radu
 • Prečišćen tekst ugovora o radu
 • Privremeni premeštaj zaposlenog zbog potrebe izvršavanja određenih poslova koji ne trpe odlaganje, može se izvršiti bez ponude aneksa ugovora o radu a na osnovu rešenja
 • Premeštaj na drugi posao zbog zdravstvenih smetnji
 • Kaznene odredbe

VI. USLOVI I NAČIN ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA SHODNO POSEBNIM ZAKONIMA

 • Zasnivanje radnog odnosa, shodno Zakonu o državnim službenicima
  • Pojam državnog službenika i nameštenika
  • Vrste radnih mesta državnih službenika i nameštenika
  • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa državnih službenika i nameštenika
  • Interni i javni konkurs
  • Trajanje radnog odnosa
   • Radni odnos na neodređeno vreme (član 62. Zakona)
   • Radni odnos na određeno vreme (član 63. Zakona)
   • Probni rad (čl. 64. i 65. Zakona)
  • Zasnivanje radnog odnosa sa pripravnikom
 • Uslovi zasnivanja radnog odnosa, shodno Zakonu o policiji
 • Uslovi za izbor sudija, shodno Zakonu o sudijama
 • Prijem sudijskih pripravnika, shodno Zakonu o uređenju sudova
 • Uslovi za izbor javnog tužioca, shodno Zakonu o javnom tužilaštvu
 • Zasnivanje radnog odnosa u javnim službama

VII. NAČIN UTVRĐIVANJA ZARADA, ODNOSNO PLATA ZAPOSLENIH

 • Zarada, shodno Zakonu o radu
  • Elementi koji čine zaradu
   • Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu
   • „Minuli rad“
   • Zarada pripravnika
  • Minimalna zarada
   • Elementi za utvrđivanje minimalne zarade
  • Način isplate zarade
  • Obračun i evidencija zarade
 • Način utvrđivanja plata za državne službenike i nameštenike
  • Plate državnih službenika
  • Plate nameštenika
  • Dodaci na platu nameštenika
 • Način utvrđivanja plata zaposlenih u javnom sektoru
  • Maksimalna zarada
 • Porezi i doprinosi na zarade, odnosno plate 

VIII. PRAVO NA UVEĆANJE ZARADE, ODNOSNO DODATAK NA PLATU PO OSNOVU „MINULOG RADA“

 • Uslovi za ostvarivanje prava na uvećanje zarade, odnosno dodatak na platu po osnovu „minulog rada“
  • Način utvrđivanja punih godina rada u radnom odnosu
  • „Minuli rad“ za zaposlene koji su imali prekid u radu kod istog poslodavca
  • Pravo na „minuli rad“ po osnovu radnog odnosa ostvarenog na teritoriji bivše SFRJ
  • Pravo na „minuli rad“ zaposlenog koji je ostvario pravo na penziju pa je ponovo zasnovao radni odnos
 • Slučajevi kada zaposleni nema pravo na „minuli rad“
 • Elementi za obračun „minulog rada“
  • Osnovica za obračun „minulog rada“
  • Mogući procenat po godini rada u radnom odnosu
  • Obračun „minulog rada“ i karakter ovog uvećanja
 • Pitanja i odgovori u vezi sa utvrđivanjem dužine radnog staža za državne službenike i nameštenike i zaposlene u državnim organima i javnim službama
 • Mogućnost utvrđivanja većeg prava i povoljnijih uslova, shodno Zakonu o radu
  • Zabrana diskriminacije
  • Obračun „minulog rada“ navršavanjem pune godine rada u radnom odnosu
 • Naknada zarade i „minuli rad“
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustovanja sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o radu
  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada i elementi na osnovu kojih se utvrđuje visina naknade, na osnovu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
  • Osnovica za naknadu zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO
  • Osnovica za obračun naknade zarade koja se isplaćuje shodno Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom