Informator broj 16/2023 od 11.08.2023.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2023. GODINI, MEMORANDUMI I PROTOKOLI KOJE SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

III. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

 • Odredbe izmena i dopuna Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca koje su na snazi od 4. avgusta 2023. godine
  • Odredbe izmena i dopuna Zakona o strancima  koje su na snazi od 4. avgusta 2023. godine
  • Odredbe izmena i dopuna Zakona o zapošljavanju stranaca  koje su na snazi od 4. avgusta 2023. godine
 • Odredbe izmena i dopuna Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca koje su u primeni od 1. februara 2024. godine
  • Odredbe izmena i dopuna Zakona o strancima  koje su u primeni od 1. februara 2024. godine
  • Odredbe izmena i dopuna Zakona o zapošljavanju stranaca  koje su u primeni od 1. februara 2024. godine
 • Najznačajnije novine koje su unete u oba zakona
  • Uvođenje jedinstvene dozvole za boravak i rad stranaca na teritoriji RS
  • Podnošenje zahteva elektronskim putem
  • Pravo na rad stranaca bez obaveze pribavljanja jedinstvene dozvole
  • Trajanje privremenog boravka i rok važenja jedinstvene dozvole
  • Izdavanje biometrijskog dokumenta boravišne dozvole i jedinstvene dozvole
  • Podnošenje dokaza o zdravstvenom osiguranju za vreme planiranog boravka u Republici Srbiji
  • Podnošenje zahteva za produženje privremenog boravka i jedinstvene dozvole
  • Postupak za odobravanje stalnog nastanjenja
  • Izdavanje vize u elektronskom formatu

IV. DONET JE ZAKON KOJIM SE PROPISUJE JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ OD 10.000 DINARA ZA SVAKO DETE ROĐENO 21.11.2006. GODINE I POSLE TOG DATUMA

V. OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA NA DOBIT PO ODBITKU (Obrazac PDPO/S)

 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode od dividendi i udela u dobiti
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu autorskih naknada
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu kamata
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu naknade od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode po osnovu naknada od usluga
 • Prilog: Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

VI. POREZ NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA (Obrazac PP KDZN)

 • Porez po rešenju na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike
 • Porez po rešenju na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice u postupku namirenja potraživanja
 • Oporezivanje kapitalnih dobitaka koje ostvaruju nerezidentna pravna lica na teritoriji Republike