Informator broj 17/06 od 04.09.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • Vreme koje se računa i koje se ne računa u vreme rada ostvareno u radnom odnosu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Nove odluke NBS u vezi sa deviznim poslovanjem

 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • Odluka o postupku kontrole menjačkih poslova
 • Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • Odluka o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata
 • Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
 • Odluka o uslovima i načinu rada deviznog tržišta

Podzakonska akta za primenu poreskih olakšica i oslobođenja od plaćanja doprinosa za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

 • Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zapošljavanje pripravnika i lica mlađih od 30 godina
 • Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zapošljavanje lica starijih od 45, odnosno 50 godina
 • Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zapošljavanje lica sa invaliditetom

Obrazovana je Nacionalna komisija za računovodstvo

“Minuli rad”

 • Vreme koje se računa i koje se ne računa u vreme rada ostvareno u radnom odnosu
 • Šta se podrazumeva pod ostvarenom punom godinom rada u radnom odnosu
 • Utvrđivanje prava na određeni procenat uvećanja zarade po osnovu “minulog rada” za svaku punu godinu u radnom odnosu i momenat njegove primene
 • Osnovica za obračun “minulog rada”
 • “Minuli rad” i naknade zarade odnosno plate

Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca

Unakrsna procena osnovice poreza na dohodak građana za neprijavljene prihode

 • U čemu se sastoji metoda unakrsne procene?
 • Kategorije poreskih obveznika podložnih unakrsnoj proceni poreske osnovice

Službena mišljenja