Informator broj 17/2015 od 10.07.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Zakon o platnim uslugama i podzakonska akta
 • Uslovi za odlazak žena u starosnu penziju i prevremenu penziju od 1. jula 2015. godine
 • Ostvarivanja prava zaposlenih na odsustvo i na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DESETOM, JEDANAESTOM
I DVANAESTOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2015. GODINI

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

ZAKON O PLATNIM USLUGAMA I PODZAKONSKA AKTA
/primena od 1. oktobra 2015. godine/

 • Uvodne odredbe (čl. 1-7. Zakona)
 • Uslovi i način pružanja platnih usluga (čl. 8-106. Zakona)
  • Opšti uslovi pružanja platnih usluga (čl. 8-13. Zakona)
  • Ugovor o platnim uslugama i informisanje korisnika platnih usluga (čl. 14-32. Zakona)
  • Izvršavanje platnih transakcija (čl. 33-67. Zakona)
  • Platni računi (čl. 68-73. Zakona)
  • Tajnost i zaštita podataka o platnim uslugama (čl. 74. i 75. Zakona)
  • Platna institucija (čl. 76-105. Zakona)
 • Elektronski novac (čl. 106-139. Zakona)
  • Izdavanje, prihvatanje i otkup elektronskog novca (čl. 106-113. Zakona)
  • Institucije elektronskog novca (čl. 114-139. Zakona)
 • Platni sistemi (čl. 140-172. Zakona)
  • Osnovne karakteristike platnog sistema (čl. 140-149. Zakona)
  • Dozvola za rad platnog sistema (čl. 150-155. Zakona)
  • Poslovanje platnog sistema (čl. 156-165. Zakona)
  • Konačnost poravnanja u bitnom platnom sistemu (čl. 166-172. Zakona)
 • Nadzor (čl. 173-191. Zakona)
  • Predmet i način vršenja nadzora (čl. 173-182. Zakona)
  • Mere u postupku nadzora (čl. 183-191. Zakona)
 • Odredbe koje se primenjuju nakon pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji (čl. 192-213. Zakona)
 • Kaznene odredbe (čl. 214-220. Zakona)
  • Novčane kazne (čl. 214-217. Zakona)
  • Prekršaji (čl. 218-220. Zakona)
 • Prelazne i završne odredbe (čl. 221-232. Zakona)

USLOVI ZA ODLAZAK ŽENA U STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU PENZIJU OD 1. JULA 2015. GODINE

 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za osiguranike žene počev od 1. jula 2015. godine
  • Starosna granica za osiguranika ženu – opšta starosna granica za odlazak u starosnu penziju
  • Mogućnost ostvarivanja prava na starosnu penziju žena u 2015. godini
  • Ostvarivanje prava na starosnu penziju po članu 19. tačka 2) Zakona
 • Raniji uslov za starosnu penziju po osnovu navršenog tzv. “punog staža”, više i ne postoji
 • Uslovi za prevremenu starosnu penziju i utvrđivanje trajnog umanjenja iznosa prevremene starosne penzije
  • Uslovi za pravo na prevremenu starosnu penziju
  • Iznos prevremene starosne penzije se umanjuje za svaki raniji mesec odlaska u penziju pre navršenja opšte starosne granice
  • Smanjenje penzija u isplati
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju kod osiguranika kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, snižavanje opšte starosne granice (kod tzv. “beneficiranog staža”)
  • Pooštravanje uslova za snižavanje starosne granice za sticanje prava na starosnu penziju za osiguranike žene koje rade na beneficiranim radnim mestima – kao dodatni uslov
  • Snižavanje opšte starosne granice za osiguranike žene u 2015. godini
 • Određene kategorije osiguranika
 • Druge odredbe zakona vezane za starosnu penziju
  • Određivanje visine penzije kod osiguranika žene
 • Ostale napomene
 • Rezime

OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO I NA NAKNADU ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE (NOVOROÐENOG) DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

 • Ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta, zaštita materinstva, kao i  posebna zaštita od otkaza ugovora o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta u skladu sa Zakonom o radu
  • Pravo na odsustvo sa rada po osnovu trudnoće i porođaja – “porodiljsko odsustvo”
  • Pravo na odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta/dece
  • Pravo zaposlene žene na pauzu ili skraćeno radno vreme radi dojenja deteta, ako se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta
  • Modeli Rešenja kojima poslodavac utvrđuje prava iz čl. 94. i 93a Zakona o radu
  • Zaštita od otkaza ugovora o radu
  • Zaštita materinstva utvrđena posebnim kolektivnim ugovorima
 • Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege novorođenog deteta u skladu sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom
  • Način ostvarivanja prava na naknadu zarade
  • Način utvrđivanja iznosa naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege novorođenog deteta
  • Obračun poreza i doprinosa na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, popunjavanje obrasca NZ-1, poreske prijave (Obrasca PPP-PD) i knjiženje
 • Mogućnost isplate naknade zarade zaposlenim porodiljama na teret poslodavca iznad iznosa koji se može refundirati od strane države

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 •  Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica