Informator broj 18/2013 od 15.07.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PROPISANI SU NOVI OBRASCI ZBIRNIH PORESKIH PRIJAVA O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU I DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PO ODBITKU /PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8, PP OD-P i PP OD-O/ I ODLOŽEN JE POČETAK PRIMENE OBRAZACA OS I OS-1
(detaljnije)

 • Primer sastavljanja zbirnih poreskih prijava PP OD-P i PP OPJ koje se podnose Poreskoj upravi prilikom svake isplate lične zarade preduzetnika
 • Primer sastavljanja zbirne poreske prijave na obrascu PP OD-O koju privredno društvo podnosi Poreskoj upravi za obračunate i plaćene doprinose za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • Primer obračuna poreza po odbitku na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i sastavljanje zbirne poreske prijave na Obrascu PP OPJ-3
 • Primer obračuna poreza na dobitke od igara na sreću i sastavljanje zbirne poreske prijave na Obrascu PP OPJ-5
 • Primer obračuna poreza po odbitku na prihode od osiguranja lica i sastavljanje zbirne poreske prijave na Obrascu PP OPJ-5
 • Primer obračuna poreza po odbitku na prihode koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti u podzakup i sastavljanje zbirne poreske prijave na Obrascu PP OPJ-6
 • Primer obračuna poreza po odbitku na prihode ostvarene uzimanjem iz imovine i korišćenjem usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe i sastavljanje zbirne poreske prijave na Obrascu PP OPJ-6

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

PROPISAN JE SADRŽAJ PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU NA DOBIT PO ODBITKU NA NAKNADE KOJE PO OSNOVU PROMETA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADA OSTVARUJU REZIDENTNA I NEREZIDENTNA PRAVNA LICA (Obrazac PPDSO)

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU “VAN DOHVATA RUKE” PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA

PROPISAN JE SADRŽAJ PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNI OBVEZNIK

 • Primer popunjenog Obrasca PPKDZ

DONETA JE NOVA UREDBA O NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA ROBE I USLUGA

DONETA JE ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM

 IZMENE I DOPUNE UREDBE O POSTUPKU I NAČINU RESTRUKTURIRANJA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 • Uslovi i način zasnivanja radnog odnosa shodno Zakonu o radu
 • Uslovi za novo zapošljavanje shodno Zakonu o budžetu RS za 2013. godinu
 • Uslovi i način zasnivanja radnog odnosa shodno Zakonu o državnim službenicima
 • Uslovi i način zasnivanja radnog odnosa shodno Zakonu o radnim odnosima u državnim organima
 • Uslovi zasnivanja radnog odnosa shodno Zakonu o policiji
 • Uslovi zasnivanja radnog odnosa shodno Zakonu o zaštiti od požara
 • Uslovi za izbor sudija shodno Zakonu o sudijama
 • Prijem sudijskih pripravnika shodno Zakonu o uređenju sudova
 • Uslovi za izbor javnog tužioca shodno Zakonu o javnom tužilaštvu
 • Zasnivanje radnog odnosa u javnim službama (obrazovanje, socijalna zaštita…)
 • Zasnivanje radnog odnosa shodno Zakonu o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PETOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2013. GODINI