Informator broj 20/2018 od 13.08.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Jedina obaveza poslodavca u skladu sa novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom je da donese rešenje o pravu na korišćenje porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege novorođenog deteta i posebne nege deteta
 • Pitanja i odgovori u vezi sa nekim obavezama poslodavca, odnosno službe dečije zaštite, prema zaposlenima na odsustvu sa rada za vreme porodiljskog odsustva, nege i posebne nege deteta
 • Porez po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica od rezidentnih pravnih lica (obrazac PDPO/S) i porez po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice (obrazac PP KDZN)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

JEDINA OBAVEZA POSLODAVCA U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM JE DA DONESE REŠENJE O PRAVU NA KORIŠĆENJE PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA RADI NEGE NOVOROĐENOG DETETA I POSEBNE NEGE DETETA

Donošenje rešenja:

 • Prilog 1: Rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo (majke)
 • Prilog 1a: Rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo (oca deteta)
 • Prilog 2: Rešenje o pravu na odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta (majke)
 • Prilog 2a: Rešenje o pravu na nastavak prekinutog odsustva sa rada radi nege novorođenog deteta (majke)
 • Prilog 2b: Rešenje o pravu na odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta (oca)
 • Prilog 2c: Rešenje o pravu na odsustvo sa rada radi nege trećeg (i svakog narednog) novorođenog deteta (majke)
 • Prilog 2d: Rešenje o pravu na odsustvo sa rada radi nege trećeg (i svakog narednog) novorođenog deteta (oca)
 • Prilog 3: Rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta (majke)
 • Prilog 3a: Rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta (oca)
 • Prilog 3b: Rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege trećeg (i svakog narednog) novorođenog deteta (majke)
 • Prilog 3c: Rešenje o pravu na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege trećeg (i svakog narednog) novorođenog deteta (oca)
 • Prilog 4: Rešenje o pravu na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta

PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA NEKIM OBAVEZAMA POSLODAVCA, ODNOSNO SLUŽBE DEČIJE ZAŠTITE, PREMA ZAPOSLENIMA NA ODSUSTVU SA RADA ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, NEGE I POSEBNE NEGE DETETA

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA OD REZIDENTNIH PRAVNIH LICA PO OSNOVU DIVIDENDI I UDELA U DOBITI (obrazac PDPO/S)

 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku na prihode od dividendi i udela u dobiti
 • Primer isplate dividende i obračuna poreza po odbitku
 • Prilog 1: Šifarnik zemalja
 • Prilog 2: Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU AUTORSKIH NAKNADA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA (obrazac PDPO/S)

 • Pojam autorskih naknada
 • Porez po odbitku na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu autorske naknade od rezidentnog pravnog lica
  • Porez po odbitku na autorske naknade koje ostvari nerezidentno pravno lice
  • Porez po odbitku na autorske naknade koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA OD REZIDENTNIH PRAVNIH LICA PO OSNOVU KAMATA (obrazac PDPO/S)

 • Obračunavanje poreza na dobit po odbitku na prihode od kamata
 • Primer obračuna poreza po odbitku i popunjavanje Obrasca PDPO/S pri isplati prihoda po osnovu kamate

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE PO OSNOVU NAKNADE OD ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE (obrazac PDPO/S)

 • Porez po odbitku na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti
 • Porez po odbitku na naknade po osnovu zakupa i podzakupa pokretnih stvari

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU NAKNADA OD USLUGA KOJA OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA (obrazac PDPO/S)

 • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz zemlje sa kojom je zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Porez po odbitku na naknade od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice iz zemlje sa kojom nije zaključen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

POREZ PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI NA TERITORIJI REPUBLIKE (obrazac PP KDZN)

POREZ PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE U POSTUPKU NAMIRENJA POTRAŽIVANJA (obrazac PP KDZN)

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (obrazac PP KDZN)

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Određivanje kapitalnog dobitka
 • Utvrđivanje i naplata poreza na kapitalni dobitak nerezidentnih pravnih lica

PITANJA I ODGOVORI