Informator broj 21/2013 od 10.09.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Ostvarivanje prava zaposlenih na odsustvo i na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
 • Obaveze i ovlašćenja jedinica lokalne samouprave u sprovođenju Zakona o porezima na imovinu
 • Objavljen je Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – koji će se primenjivati od 1. januara 2014. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

KORISNICI JAVNIH SREDSTAVA KOJI POSTOJE NA DAN 30.08.2013. DUŽNI  SU DA ZAHTEV ZA PRISTUP REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH,  POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA PODNESU NADLEŽNOJ  ORGANIZACIONOJ JEDINICI UPRAVE ZA TREZOR NAJKASNIJE DO 20.09.2013, A PODATKE NA PROPISANIM OBRASCIMA ZA AVGUST 2013. GODINE DOSTAVE NAJKASNIJE DO 30.09.2013.

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O OBRASCU PORESKE PRIJAVE O OBRAČUNATOM I PLAĆENOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA – koji će se primenjivati od 1. januara 2014. godine

PROPISANA JE SADRŽINA REGISTRA FINANSIJSKOG LIZINGA I DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA REGISTRACIJU

OBAVEZE I OVLAŠĆENJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U SPROVOĐENJU ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

 • Zakonska uređenost ovlašćenja i obaveza jedinica lokalne samouprave za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu
 • Koje podzakonske akte su jedinice lokalne samouprave dužne da donesu?
  • Odluka o stopama poreza na imovinu
   • Primer Odluke o visini stope poreza na imovinu
  • Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone
   • Primer Odluke o određivanju zona i najopremljenije zone
  • Odluka o prosečnoj ceni odgovarajućih nepokretnosti u zonama
   • Primer Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2014. godinu
  • Odluka o koeficijentima za nepokretnosti u zonama
   • Primer Odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige
  • Objavljivanje prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze u najopremljenijoj zoni
 • Koje podzakonske akte jedinice lokalne samouprave mogu, a ne moraju da donesu?
  • Odluka o utvrđivanju stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige koja čini osnovicu poreza na imovinu
   • Primer Odluke o stopi amortizacije u jedinici lokalne samouprave, za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige
  • Odluka kojom se obavezuju poreski obveznici koji ne vode poslovne knjige da podnesu poreske prijave
   • Primer Odluke o obavezi podnošenja poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu na nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige, koje se nalaze na teritoriji jedinice lokalne samouprave

OSTVARIVANJE PRAVA ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO I NA NAKNADU  ZARADE ZA VREME PORODILJSKOG ODSUSTVA, ODSUSTVA SA RADA  RADI NEGE (NOVOROĐENOG) DETETA I ODSUSTVA SA RADA RADI POSEBNE NEGE DETETA

 • Pravo na odsustvo sa rada radi porođaja, nege novorođenčeta i posebne nege deteta
  • Pravo na odsustvo sa rada po osnovu trudnoće i porođaja – „porodiljsko odsustvo“
  • Pravo na odsustvo sa rada radi nege (prvog i drugog) novorođenog deteta
  • Pravo zaposlene žene na pauzu ili skraćeno radno vreme radi dojenja deteta, ako se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta
  • Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege novorođenog trećeg, četvrtog i svakog narednog deteta
  • Modeli Rešenja kojima poslodavac utvrđuje prava iz člana 94. i 93a Zakona o radu
  • Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti
  • Pravo na odsustvo sa rada usvojilaca, hranitelja ili staratelja radi nege deteta mlađeg od pet godina života
  • Pravo na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog nege deteta ili druge osobe oštećene cerebralnom paralizom, dečijom paralizom, nekom vrstom plegije, distrofije i ostalim teškim bolestima
  • Pravo na odsustvo sa rada do tri godine života zdravog deteta
  • Zabrana otkaza
  • Zaštita od noćnog i prekovremenog rada za vreme trudnoće
  • Zaštita utvrđena posebnim kolektivnim ugovorima
 • Prava na naknadu po Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom
  • Način ostvarivanja prava na naknadu zarade
  • Način utvrđivanja iznosa naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege novorođenog deteta
 • Mogućnost isplate naknade zarade zaposlenim porodiljama na teret poslodavca iznad iznosa koji se može refundirati od strane države

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

 • Sredstva obezbeđenja određena Zakonom o javnim nabavkama
 • Visina sredstava obezbeđenja i rok trajanja
 • Pojam i vrste bankarskih garancija
 • Posledice koje nastupaju ako ponuđač ne dostavi traženo sredstvo obezbeđenja