Informator broj 22/05 od 04.11.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2006. godini i prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2006. godine
 • Računovodstvene isprave kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama
 • Knjiženje poslovnih promena u zajedničkoj proizvodnji, kooperaciji i naturalnoj razmeni, sa PDV-om

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo u RS za oktobar 2005. godine
 • Indeksi troškova života u RS za oktobar 2005. godine
 • Industrijska proizvodnja u RS za septembar 2005. godine (po područjima)
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za oktobar 2005. godine
 • Obnavljanje zahteva za dečiji dodatak
 • Novo Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Pravo na „povezivanje staža“
 • Doneto je Uputstvo o bližim kriterijumima za primenu Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

Prava zaposlenog kome je poslodavac nezakonito otkazao ugovor o radu

 • Radni spor i povrede prava
 • Nezakonit otkaz
  • Zahtev zaposlenog da se vrati na rad
  • Završne napomene vezane za st. 2. i 3. člana 191. Zakona o radu
  • Zahtev zaposlenog da se ne vrati na rad
  • Zahtev poslodavca da se zaposleni ne vrati na rad
  • Završne napomene vezane za naknadu štete po st. 4. i 5. člana 191. Zakona o radu
 • Izvršenje presude
 • Fiskalni tretman naknade štete zbog nezakonitog otkaza

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2006. godini i prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2006. godine

Franšizing poslovi

 • Model ugovora o franšizingu

Računovodstvene isprave kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama

Knjiženje poslovnih promena u zajedničkoj proizvodnji, kooperaciji i naturalnoj razmeni, sa PDV-om

Promene u međunarodnim računovodstvenim standardima – prikaz promena u MRS 1, 2, 8, 10, 15, 16 i 17

Službena mišljenja

 • Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
 • Ministarstvo finansija (primena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o porezima na imovinu)