Informator broj 22/2015 od 25.09.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Popunjavanje platnih naloga za izvršavanje platnih transakcija u dinarima, koji su u primeni od 1. oktobra 2015. godine
 • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • Udaljenje zaposlenog sa rada shodno Zakonu o radu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA, VISINA I OSNOV ZA OBRAČUN NAKNADA ZARADA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2015. GODINE (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

POČEV OD 11. OKTOBRA 2015. GODINE U PRIMENI JE ČLAN 20. ZAKONA O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

POPUNJAVANJE PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠAVANJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA, KOJI SU U PRIMENI OD 1. OKTOBRA 2015. GODINE

 • Način popunjavanja propisanih elemenata platnih naloga
 • Popunjavanje elementa: šifra plaćanja
 • Popunjavanje elementa: poziv na broj
 • Izračunavanje kontrolnog broja
 • Kontrola unetog poziva na broj
 • Struktura elementa: poziv na broj odobrenja, kod platnih naloga za uplatu javnih prihoda
 • Struktura elementa: poziv na broj odobrenja, kod plaćanja javnih prihoda od strane velikih poreskih obveznika
 • Popunjavanje elementa: iznos
 • Popunjavanje elementa: mesto i datum prijema
 • Popunjavanje elementa: datum izvršenja
 • Popunjavanje elementa: način izvršenja hitno
 • Popunjavanje elementa: pečat i potpis platioca

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 • Obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Osobe sa invaliditetom, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
  • Utvrđivanje statusa osobe sa invaliditetom
 • Način izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i način dokazivanja izvršavanja te obaveze
  • Način dokazivanja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • Primer knjiženja i popunjavanje obrasca IOSI
  • Prekršajna odgovornost ukoliko poslodavac ne ispuni obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Procena radne sposobnosti
  • Zahtev za procenu radne sposobnosti i mogućnost zaposlenja i održavanja zaposlenja
  • Postupak od strane nadležnog organa
  • Procena radne sposobnosti
 • Podsticajne mere za poslodavce koji zaposle osobe sa invaliditetom
  • Fiskalne olakšice za poslodavca koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom shodno članu 21g Zakona o porezu na dohodak građana i članu 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
  • Pravo na fiskalne olakšice na zarade novozaposlenih lica, u skladu sa članom 21v Zakona o porezu na dohodak građana i članom 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, važi za isplate zaključno sa 30.06.2016.
  • Subvencije za poslodavca koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom
  • Subvencija za otvaranje novih radnih mesta

UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA SHODNO ZAKONU O RADU

 • Privremeno udaljenje zaposlenog sa rada (suspenzija)
 • Obavezno odaljenje zaposlenog sa rada
 • Trajanje udaljenja zaposlenog sa rada
 • Prava zaposlenog za vreme udaljenja sa rada
 • Obračun naknade zarade za vreme udaljenja sa rada
 • Pravo na razliku zarade
 • Pokretanje postupka za zaštitu protiv rešenja o udaljenju sa rada

USLOVI ZA ZAKLJUČIVANJE VIŠEGODIŠNJIH UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Odredbe važećih zakona i drugih propisa koje su u primeni kada se radi o zaključivanju višegodišnjih ugovora o javnim nabavkama
 • Izmene ugovora o javnoj nabavci tokom trajanja ugovora

PODSETNIK NA PROPISE ČIJA PRIMENA (u celini ili određenih članova) POČINJE 1. OKTOBRA 2015. GODINE

SPISAK VAŽEĆIH KOLEKTIVNIH UGOVORA (POSEBNIH I POJEDINAČNIH)  KOJI SU OBJAVLJENI U SLUŽBENIM GLASILIMA

 • Posebni kolektivni ugovori zaključeni za teritoriju Republike Srbije i APV
 • Posebni kolektivni ugovori na nivou gradova i opština
 • Kolektivni ugovori (pojedinačni) zaključeni kod poslodavca

PODSETNIK NA PODZAKONSKA AKTA KOJA REGULIŠU PREVENTIVNE  MERE IZ ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

 • Uredbe koje je donela Vlada RS
 • Pravilnici koje je doneo ministar nadležan za poslove rada