Informator broj 22/2016 od 12.09.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje
 • Isplate solidarnih, socijalnih i drugih pomoći
 • Podela pravnih lica i preduzetnika u zavisnosti od obaveze primene profesionalne i zakonske regulative kod vođenja poslovnih knjiga
 • Uslovi za obavljanje javnobeležničke delatnosti

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

DONETO JE UPUTSTVO O NAČINU IZDAVANJA UVERENJA I OVERAVANJU FAKTURA I DRUGIH ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI UVOZU I IZVOZU

PODELA PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA U ZAVISNOSTI OD OBAVEZE PRIMENE PROFESIONALNE I ZAKONSKE REGULATIVE KOD VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA

 • Pravna lica koja primenjuju MSFI
 • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
 • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative i pravnih lica koja istu primenjuju

NAČIN OBRAČUNA OTKUPNE I UGOVORNE CENE PREOSTALOG (NEOTKUPLJENOG) DELA STANA U DRUŠTVENOJ SVOJINI KOJI JE OTKUPLJIVAN NA RATE

 • Prilog 1: Lista za utvrđivanje kvaliteta zgrade i stana
 • Prilog 2: Lista za utvrđivanje posebnih pogodnosti zgrade i stana

USLOVI ZA OBAVLJANJE JAVNOBELEŽNIČKE DELATNOSTI

 • Uslovi koje je potrebno da ispune lica koja bi da se bave javnobeležničkom delatnošću
 • Organizacija javnobeležničke delatnosti
 • Prilog: Primer Rešenja o imenovanju javnog beležnika

ISPLATE SOLIDARNIH, SOCIJALNIH I DRUGIH POMOĆI

 • Naknada troškova pogrebnih usluga i solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
 • Novčane pomoći fizičkim licima koje služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu
 • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti
 • Uređivanje solidarne pomoći opštim aktom
 • Službena mišljenja nadležnih ministarstava vezana za temu ovog poglavlja

NAKNADA ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD – BOLOVANJE

 • Ostvarivanje prava osiguranika na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Osiguranici koji imaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Osiguranici koji nemaju pravo na naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Pravo na naknadu za bolovanje penzionisanim licima koja su ponovo zasnovala radni odnos
 • Uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Obezbeđivanje isplate naknade zarade za vreme bolovanja
 • Osnovica za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja
  • Osnovica naknade zarade za osiguranike zaposlene za vreme bolovanja na teret poslodavca
  • Osnovica naknade zarade za vreme bolovanja na teret Fonda
  • Osnovica za obračun naknade za vreme bolovanja za preduzetnike, sveštenike i verske službenike
  • Osnovica za obračun naknade za vreme bolovanja na teret Fonda, za zaposlene koji su radili kod više poslodavaca
  • Način utvrđivanja osnovice za obračun naknade zarade za vreme bolovanja na teret poslodavca i na teret Fonda za invalide rada II i III kategorije
  • Način utvrđivanja osnovice za zaposlene koji u toku trajanja bolovanja raskinu radni odnos sa jednim poslodavcem i zaključe ugovor o radu sa drugim poslodavcem
 • Visina naknade zarade za vreme bolovanja
  • Minimalni iznos naknade zarade za vreme bolovanja
  • Maksimalni iznos naknade zarade za vreme bolovanja
  • Utvrđivanje većih prava zaposlenih na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Obračun naknade zarade za vreme bolovanja
  • Obračun naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuje na teret poslodavca
  • Obračun naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuje na teret Fonda za zaposlene i preduzetnike
  • Kaznene odredbe u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Obaveštavanje poslodavca o privremenoj sprečenosti za rad
  • Obaveza dostavljanja potvrde
  • Obaveza dostavljanja doznake
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja
  • Usklađivanje osnova za naknadu zarade za zaposlene
  • Utvrđivanje i usklađivanje osnova naknade za bolovanje za preduzetnike, sveštenike i verske službenike
  • Obaveza i način usklađivanja naknade zarade za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Bolovanje radi održavanja trudnoće (“trudničko bolovanje”)
 • Naknada plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama za vreme bolovanja do 30 dana
 • Naknada za vreme bolovanja vojnih invalida
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju
 • Obavezno upućivanje osiguranika na ocenu radne sposobnosti pred nadležnim penzijsko-invalidskim organom
 • Povezivanje privremene sprečenosti za rad
  • Slučajevi kada se dani privremene sprečenosti za rad osiguranika povezuju u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade
  • Slučajevi kada se dani privremene sprečenosti za rad osiguranika ne povezuju u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade
 • Prigovor u postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

Prilog: Visina naknade zarade za vreme bolovanja i utvrđivanje osnova za njihov obračun