Informator broj 23/07 od 03.12.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima
 • Zaključivanje ugovora o reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu
 • Obračun amortizacije za 2007. godinu

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo za novembar 2007. godine
 • Indeksi troškova života za novembar 2007. godine
 • Zatezna kamata za novembar 2007. godine
 • Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata
 • Industrijska proizvodnja u RS za oktobar 2007. godine (po područjima)
 • Podaci o potrošačkoj korpi za septembar 2007. i odnos prema prosečnoj neto zaradi
 • Izmene Uredbe o normativima i standardima uslova rada univerziteta i fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta

Izmene i dopune Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima

Zaključivanje ugovora o reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu

Vođenje knjige kontrolnika spoljnotrgovinskih poslova

 • Obaveza vođenja knjige kontrolnika
 • Opšta pravila o vođenju knjige kontrolnika
 • Podaci koji se upisuju u knjigu kontrolnika
  • Primer forme kontrolnika izvoza robe
  • Primer forme kontrolnika uvoza usluga

Pravo na novčane naknade po odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • Pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu ili profesionalnom bolešću
 • Pravo na naknadu pogrebnih troškova
 • Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica i pravo na naknadu za nabavku specijalnih pomagala za čitanje i pisanje – reproduktor i Brajevu pisaću mašinu

Prestanak svojstva člana društva sa ograničenom odgovornošću (osnovi i posledice) prema Zakonu o privrednim društvima

Lizing poslovi

 • Pojam lizing poslova
 • Prednosti i nedostaci lizing poslova
 • Poslovi finansijskog lizinga
 • Poslovi operativnog lizinga
 • Obaveze za PDV po lizing poslovima
 • Računovodstveno obuhvatanje lizing poslova

Obračun amortizacije za 2007. godinu

Porez na prenos apsolutnih prava po osnovu razmene prava svojine na nepokretnosti

 • Pojam ugovora o razmeni
 • Primer Ugovora o razmeni nepokretnosti
 • Oporezivanje razmene prava svojine na nepokretnostima
  • Oporezivanje do 31. decembra 2004. godine
  • Oporezivanje od 1. januara 2005. godine do 7. jula 2007. godine
  • Oporezivanje od 8. jula 2007. godine