Informator broj 23/2017 od 25.09.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene podzakonskih akata Narodne banke Srbije u skladu sa kojima od 1.10.2017. godine nije obavezna upotreba pečata za platne usluge
 • Pravo na naknadu za vršenje vojne obaveze
 • Obaveza uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučaju neisplaćivanja zarade
 • Pravni institut zastarelosti

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2017.
(po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)  

IZMENE PODZAKONSKIH AKATA NARODNE BANKE SRBIJE U SKLADU SA KOJIMA OD 1.10.2017. GODINE NIJE OBAVEZNA UPOTREBA PEČATA ZA PLATNE USLUGE

 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja  deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
 • Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja
 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
  • Prilog: Model Zahteva o nekorišćenju pečata

OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM – NAJKASNIJE DO 10.10.2017. GODINE (način popunjavanja obrazaca: DI-1, DI-2, GRU i RN)

 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (obrazac DI-1)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (obrazac DI-2)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova (obrazac GRU)
 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima (obrazac RN)
  • Prilog: Šifarnik zemalja

PRAVO NA NAKNADU ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE

 • Naknada zarade za lice u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu
 • Naknada plate zaposlenih u javnom sektoru za vreme vojne vežbe
 • Naknada plate državnih službenika i nameštenika za vreme vršenja vojne vežbe
 • Podnošenje Zahteva za refundaciju (obrazac RNLRS)
 • Naknada zarade za lice u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja delatnost
 • Naknada zarade za lice koje nije obavezno osigurano po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti (obrazac Izjave ILRS)
 • Pravo na naknadu rezervnom oficiru, odnosno rezervnom podoficiru za vreme vojne službe
 • Način isplata naknada za vršenje vojne obaveze (obrazac PLRS)
 • Naknada ostalih troškova

OBAVEZA UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO  OSIGURANJE U SLUČAJU NEISPLAĆIVANJA ZARADE

 • Obaveza uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec
 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade
 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave (Obrasca PPP-PD) po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave
 • Kaznene odredbe

PRAVNI INSTITUT ZASTARELOSTI

 • Uvod
 • Razlike između zastarelosti i prekluzije
 • “Faze” zastarelosti
 • Kada zastarelost počinje da teče?
 • Uračunavanje vremena prethodnika, zabrana promene rokova i odricanje od zastarelosti
 • Vreme potrebno za zastarelost
 • Zastoj i prekid zastarelosti
 • Ispunjenje obaveze, odnosno namirenje potraživanja po protoku roka zastarelosti i isključivanje primene odredaba (pravila) o zastarelosti potraživanja
 • Tabelarni prikaz osnova roka zastarelosti i vremena zastarelosti po pojedinim zakonima

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja