Informator broj 24/2020 od 26.10.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Praznovanje 11. novembra (Dana primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Pravo zaposlenih na odsustvo sa rada na prvi dan krsne slave i na uvećanje zarade za rad na dan krsne slave
 • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

  • Prosečne zarade po zaposlenom po oblastima delatnosti u avgustu 2020. godine
  • Izvršavanje zakonske obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom – na osnovu podataka o prosečnoj zaradi u avgustu 2020. godine
  • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, stope doprinosa i stopa poreza za 2020. godinu
  • Podatak za usklađivanje naknade za vreme bolovanja koje se isplaćuje na teret RFZO za oktobar 2020. godine
  • Izmenjen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kiprom

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PRAZNOVANJE 11. NOVEMBRA (Dana primirja u Prvom svetskom ratu)

  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika, shodno Zakonu o radu
    • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
      • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
    • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika
  • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
    • U javnim preduzećima
    • U javnim službama
  • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
  • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

IV. PRAVO ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO SA RADA NA PRVI DAN KRSNE SLAVE I NA UVEĆANJE ZARADE ZA RAD NA DAN KRSNE SLAVE

  • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada na prvi dan svoje krsne slave
  • Pravo zaposlenih na uvećanje zarade za rad na prvi dan svoje krsne slave
  • Preporuke za proslave u uslovima epidemije zarazne bolesti COVID-19
  • Model Izjave koju zaposleni daje poslodavcu u vezi sa korišćenjem slobodnog dana po osnovu  svoje krsne slave

V. SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021., TJ. ZA PERIOD 2021-2023. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA

  • Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća

VI. DAVANJE ZAPOSLENOM KOJE SE OPŠTIM AKTOM KOD POSLODAVCA KARAKTERIŠE KAO SOLIDARNA POMOĆ

  • Poreski tretman solidarnih pomoći za koje nije predviđeno pravo na poresko izuzimanje, odnosno pravo na poresko oslobođenje
  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana solidarne pomoći

VII. PORESKI TRETMAN RAZNIH POMOĆI KOJE SE ISPLAĆUJU ZAPOSLENIMA ILI FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD DAVAOCA POMOĆI

VIII. NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG, ČLANA PORODICE ZAPOSLENOG I DRUGIH LICA

  • Uslovi za odobravanje naknade troškova pogrebnih usluga
  • Poreski tretman naknade troškova pogrebnih usluga
    • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana naknade troškova pogrebnih usluga

IX. SOLIDARNA POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG, ČLANA NJEGOVE PORODICE, PENZIONISANOG RADNIKA I DRUGIH LICA

  • Normativno uređenje solidarne pomoći u slučaju smrti
  • Poreski tretman solidarnih pomoći u slučaju smrti
    • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana pomoći

X. POMOĆ KOJA SE ISPLAĆUJE ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH VANREDNIH DOGAĐAJA

  • Pojam elementarne nepogode i drugog vanrednog događaja
  • Pojam imovine, njenog uništenja ili oštećenja
  • Iznos pomoći koji je moguće dodeliti
  • Uslovi za dodelu pomoći i dokumentacija neophodna za poresko izuzimanje
  • Dodela pomoći bez ispunjenja propisanih uslova za poresko izuzimanje
    • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana pomoći

XI. ORGANIZOVANA SOCIJALNA I HUMANITARNA POMOĆ IZ SREDSTAVA OBEZBEĐENIH ORGANIZOVANOM AKCIJOM PRIKUPLJANJA

  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana organizovane solidarne i humanitarne pomoći

XII. SOLIDARNE POMOĆI ZA SLUČAJ BOLESTI, ZDRAVSTVENE REHABILITACIJE ILI INVALIDNOSTI ZAPOSLENOG ILI ČLANA NJEGOVE PORODICE

  • Poreski tretman solidarne pomoći
    • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana solidarne pomoći
  • Isplate pomoći po ovom osnovu iz sredstava sindikata

XIII. NOVČANE POMOĆI KOJE SLUŽE ZA LEČENJE U ZEMLJI ILI INOSTRANSTVU

  • Novčane pomoći za lečenje fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca pomoći
  • Novčane pomoći za lečenje zaposlenog
  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana pomoći

XIV. SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ ROĐENJA DETETA

  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

XV. STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA

  • Poreski tretman stipendija i kredita učenika i studenata
  • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita učenicima srednjih škola i studentima visokih škola i fakulteta iznad neoporezivog iznosa
  • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita koje ne ispunjavaju uslove za poresko izuzimanje
    • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana stipendija

XVI. PORESKI TRETMAN NOVČANIH POMOĆI, NAGRADA I DRUGIH SLIČNIH DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA

  • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca a koje ne predstavljaju ekvivalent za njegov rad
    • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana novčane pomoći
  • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca
    • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

XVII. KO MOŽE U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2020. I U 2021. GODINI I KADA IĆI?

  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju (tzv. opšti uslovi)
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju uz snižavanje starosne granice kod osiguranika kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
    • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za određene kategorije osiguranika (kojoj pripadaju i vojni osiguranici)
  • Prevremena starosna penzija
    • Uslovi za sticanje prava na prevremenu starosnu penziju su različiti u 2020. i 2021. godini
    • Prevremena starosna penzija se umanjuje za svaki raniji mesec odlaska u penziju pre navršenja opšte starosne granice
  • Određivanje visine penzije kod osiguranika žene – dodati staž
  • Rezime

XVIII. AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU (rok za donošenje akata je 30. novembar 2020. godine)

  • Akti koje su jedinice lokalne samouprave dužne da donesu
  • Akt koji jedinica lokalne samouprave može (a ne mora) da donese

XIX. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE U 2021. GODINI /najkasnije do 31. oktobra 2020. godine/

  • Uslovi koje fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost mora da ispuni da bi u 2021. godini plaćalo paušalno porez
  • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2021. godini
  • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2021. godini
  • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2021. godine
    • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2021. godine po rešenju poreskog organa
    • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2021. godine ukoliko obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti postane obveznik PDV-a

XX. PITANJA I ODGOVORI

  • Fiskalne pogodnosti i direktna davanja
  • Izvršenje i obezbeđenje
  • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja