Informator broj 25/2021 od 10.12.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Pravo zaposlenih na praznovanje praznika u decembru 2021. godine i januaru 2022. godine i obračun naknade zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika
 • Prava i obaveze potrošača i trgovaca po novom Zakonu o zaštiti potrošača
 • Izmenjen je Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (od 1.01.2022. godine smanjenje poreza pri registraciji motornih vozila preko 2.000 cm3)

NAPOMENA: pretplatnici na stručni časopis „Informator“ uz ovaj broj dobijaju:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI PODACI

 • Industrijska proizvodnja u RS u oktobru 2021. godine (po područjima)
 • Objavljen je podatak o prosečnoj zaradi o RS isplaćenoj za period X/20-IX/21 na osnovu koga mogu da se izračunaju podaci o najnižoj i najvišoj osnovici doprinosa u 2022. godini
 • Na predlog Vlade RS pomera se rok za početak primene propisa koji regulišu plate zaposlenih u javnom sektoru, javnim službama i javnim agencijama – na 1.01.2025. godine
 • Izmenjen je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Hrvatskom
 • Doneta je Uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica

II. PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDMOJ I OSMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2021. GODINI

III. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 • Poreska izuzimanja iz dohotka za oporezivanje
  • Precizirane su odredbe tač. 20) i 23) stava 1. člana 9. ZPDG
  • Uvođenje poreskog izuzimanja za naknade koje ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad
 • Povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 dinara na 19.300 dinara mesečno, od 1. januara 2022. godine
 • Poreske olakšice za zapošljavanje novih lica
  • Produžen je period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica u skladu sa čl. 21v i 21d ZPDG – do 31. decembra 2022. godine
  • Brisan je uslov za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje iz člana 21e ZPDG, koji se odnosio na datum osnivanja poslodavca
  • Dodatni uslovi za produženje perioda korišćenja poreske olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica- do 31.12.2025. godine
   • Pravo poslodavca na poresko oslobođenje za zaradu kvalifikovanog novozaposlenog lica, isplaćenu zaključno sa 31.12.2022. godine
   • Pravo poslodavca na poresko oslobođenje za zaradu kvalifikovanog novozaposlenog lica, isplaćenu zaključno sa 31.12.2025. godine
   • Način utvrđivanja smanjenja broja zaposlenih, za poslodavca koji je započeo da koristi poresku olakšicu pre izmena i dopuna člana 21ž ZPDG
  • Uvođenje novih olakšica za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa novozaposlenim licem (čl. 21z i 21i ZPDG) – koje su u primeni od 1. marta 2022. godine
 • Izmene i dopune odredbi ZPDG koje se odnose na porez na kapitalni dobitak
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
  • Godišnji zbir zarada koje ostvari novonastanjeni obveznik ulazi u dohodak koji se oporezuje godišnjim porezom na dohodak građana
  • Uvodi se umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom za obveznike koji imaju manje od navršenih 40 godina života
  • Dohodak za oporezivanje
 • Preciziranje rokova za podnošenje poreske prijave na kapitalne dobitke i prihode na koje se porez ne plaća po odbitku
 • Preciziranje odredbe u vezi sa obračunavanjem i plaćanjem poreza po odbitku
 • Pravno-tehnička usklađivanja odredbi ZPDG
 • Oporezivanje prihoda fizičkih lica – frilensera u 2022. godini će se vršiti kao i u 2021. godini – na osnovu rešenja poreskog organa

IV. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • Stope doprinosa (član 44. Zakona)
 • Olakšice za zapošljavanje novih lica
  • Produžen je period važenja postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica iz čl. 45. i 45v Zakona – do 31. decembra 2022. godine
  • Brisano je vremensko ograničenje važenja olakšice za novoosnovano privredno društvo koje obavlja inovacionu delatnost – član 45d Zakona
  •  Olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica (član 45đ Zakona)
   • Olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica za zaradu isplaćenu zaključno sa 31. decembrom 2022. godine – dosadašnje („stare“) odredbe
   • Olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica za zaradu isplaćenu zaključno sa 31.12.2025. godine – nove odredbe
   • Način utvrđivanja smanjenja broja zaposlenih iz člana 45đ Zakona
   • Kratak rezime – Koji poslodavac može da ostvari olakšicu iz člana 45đ Zakona i za koje lice?
  • Nova olakšica za zapošljavanje novih lica (član 45ž Zakona) – u primeni od 1.03.2022. godine
  • Nova olakšica za poslodavca – pravno lice koji u okviru svoje delatnosti obavlja istraživanje i razvoj (član 45z Zakona) – u primeni od 1.03.2022. godine
 • Primena propisanih procedura
 • Obračun i plaćanje doprinosa za lica koja ostvaruju ugovorenu naknadu od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa

V. TABELARNI PRIKAZ FISKALNIH OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONOM O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica u 2022. godini
 • Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za zapošljavanje novih lica u 2023, 2024. i 2025. godini

VI. PROMENA STOPE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE OD 1.01.2022. GODINE UTIČE NA PROMENU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN BRUTO PRIHODA KOD ODREĐENIH VRSTA PRIMANJA

VII. USVOJENA JE DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

VIII. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

IX. IZMENJEN JE ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA (od 1.01.2022. godine smanjenje poreza pri registraciji motornih vozila preko 2.000 cm3)

X. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

XI. PRAVO ZAPOSLENIH NA PRAZNOVANJE PRAZNIKA U DECEMBRU 2021. GODINE I JANUARU 2022. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja „katoličkog Božića“ – 25. decembra 2021. godine
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja Nove godine
  • Pravo na naknadu zarade za vreme praznovanja „pravoslavnog Božića“ – 7. januar 2022. godine
 • Obračun naknade zarade za dane novogodišnjih i božićnih praznika u decembru 2021. godine i u januaru 2022. godine
  • Visina naknade zarade za vreme praznovanja
  • Primeri obračuna naknade zarade za vreme  praznovanja novogodišnjih i božićnih praznika
  • Obračun naknade zarade za dane praznika zaposlenima koji su po drugom osnovu odsutni sa rada
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
  • Pravo na zaradu i uvećanje zarade za pripadnike katoličke veroispovesti koji rade na dan katoličkog Božića (25. decembra 2021. godine)
  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan novogodišnjih praznika (1, 2. i 3. januar)
   • Primeri obračuna zarade i uvećanja zarade za rad u dane novogodišnjih praznika (1, 2. i 3. januara)
  • Pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan Božića 7. januara 2022. godine (petak)
   • Primer obračuna zarade i uvećane zarade za rad na dan Božića (7. januar)
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

XII. FISKALNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENIMA I ČLANOVIMA UPRAVE PO OSNOVU BONUSA I UČEŠĆA U DOBITI ZA 2021. GODINU

XIII. UPOREDNI PREGLEDI ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNIH KONTNIH OKVIRA NA RAČUNE NOVIH KONTNIH OKVIRA /za privredna društva, zadruge i preduzetnike i za druga pravna lica/

XIV. ELEKTRONSKO FAKTURISANJE (propisi, rokovi za početak primene, obaveze subjekata javnog i privatnog sektora, e-faktura, esuf – sistem za upravljanje fakturama)

 • Početak primene Zakona za subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora
 • Značenje pojedinih pojmova
 • Subjekti koji imaju obavezu izdavanja elektronske fakture
 • Slučajevi u kojima je obveznik PDV-a dužan da izda elektronsku fakturu
 • Slučajevi za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture
 • Podzakonska akta – uredbe i pravilnici
 • Obaveza evidentiranja elektronskog obračuna PDV-a
  • Način evidentiranja elektronskog obračuna PDV-a 121 8. Pitanja i odgovori u vezi sa elektronskim fakturama (60 pitanja) – preuzeto sa sajta www.esuf.rs

XV. PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA I TRGOVACA PO NOVOM ZAKONU O ZAŠTITI POTROŠAČA

 • Rokovi
 • Prikaz Zakona kroz primere
  • Kupovina van prostorija trgovca/na daljinu (tzv. prezentacije)
  • Vraćanje robe kupljene preko interneta, putem TV prodaje/kataloga
  • Nemogućnost popravke/zamene robe
  • Garancija
  • Rešavanje reklamacija tehničke robe i nameštaja
  • Neprihvatanje reklamacije
  • Reklamacija robe s nedostacima koji su se pojavili protekom vremena (nakon kupovine)
  • Reklamacija premija/poklona/nagrada dobijenih prilikom kupovine
  • Vraćanje/zamena ispravne robe
  • Isporuka
  • Popravke u stanu/kući
   •  Dodatni radovi prilikom popravki
  • Kako se upisati u Registar „Ne zovi“?

XVI. NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE PENZIJE U 2021. I U 2022. GODINI (usklađivanje opšteg boda i penzije po „švajcarskoj formuli“)