Informator broj 28/2013 od 17.12.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Doneti su “novi” obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (koji stupaju na snagu 1.01.2014. godine)
 • Ostvarivanje prava na starosnu penziju za lica koja su radila u Srbiji ali i u nekoj od država koje su bile u sastavu ranije Jugoslavije (bivša SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike ostvarivanja u 2013. i 2014. godini
 • Doneti su pravilnici o kriterijumima za premeštaj sudija odnosno nosilaca javnotužilačke funkcije
 • Izmene i dopune Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

DONET JE PRAVILNIK O SADRŽINI AKTA KOJIM SE BLIŽE UREĐUJE  POSTUPAK JAVNE NABAVKE UNUTAR NARUČIOCA

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ISPRAVI O ZDRAVSTVENOM  OSIGURANJU I POSEBNOJ ISPRAVI ZA KORIŠĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

DONETI SU PRAVILNICI O KRITERIJUMIMA ZA PREMEŠTAJ SUDIJA ODNOSNO NOSILACA JAVNOTUŽILAČKE FUNKCIJE

 • Pravilnik o kriterijumima za premeštaj sudije u drugi sud u slučaju ukidanja pretežnog dela nadležnosti suda za koji je izabran
 • Pravilnik o kriterijumima i postupku za premeštaj nosilaca javnotužilačke funkcije u drugo javno tužilaštvo u slučaju ukidanja javnog tužilaštva ili smanjenja broja zamenika javnog tužioca

DONETI SU “NOVI” OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE  POREZA NA IMOVINU (koji stupaju na snagu 1.01.2014. godine)

 • Vrste poreskih prijava za primenu Zakona o porezima na imovinu
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige (Obrazac PPI-1)
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige (Obrazac PPI-2)
 • Poreska prijava na nasleđe i poklon obveznika koji vode poslovne knjige (Obrazac PPI-3)
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava (Obrazac PPI-4)
 • Prilog: Primeri popunjenih obrazaca poreskih prijava

ODREDBE PRAVILNIKA O DEKLARISANJU, OZNAČAVANJU I REKLAMIRANJU HRANE, KOJE SE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2014. GODINE

 • Od 1. januara 2014. godine postoji obaveza dodatne informacije pri prezentaciji hrane u ugostiteljskim objektima
 • Deklaracija upakovane hrane od 1. januara 2014. godine mora da sadrži podatke o sastojcima koji izazivaju alergiju i/ili intoleranciju
 • Obaveza čitljivosti iz deklaracije od 1. januara 2014. godine
 • Obaveze pri deklarisanju neupakovane hrane od 1. januara 2014. godine
 • Obaveza prikazivanja sastojaka pod oznakom “sadrži….i/ili…” od 1. januara 2014. godine
 • Od 1. januara 2014. godine deklaracija za piće mora da sadrži podatke o sastojcima iz Priloga 1, ako ih sadrži

PREDUZETNICI POREZ NA STVARNE PRIHODE OD SAMOSTALNE  DELATNOSTI ZA 2013. GODINU UTVRĐUJU SAMOOPOREZIVANJEM

OBRAČUN ZARADE ZAPOSLENIH UPUĆENIH NA RAD U INOSTRANSTVO  U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA

OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA  SU RADILA U SRBIJI ALI I U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU RANIJE JUGOSLAVIJE (bivša SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike ostvarivanja u 2013. i 2014. godini –

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
 • Način utvrđivanja staža osiguranja kao osnova za sticanje prava na starosnu penziju po sporazumima sa bivšim državama SFRJ i moguće vrste starosne penzije
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Hrvatskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Sloveniji
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Republici Srpskoj
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u BiH – Federacija
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Crnoj Gori
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Makedoniji
 • Primeri ostvarivanja prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
 • Prilog: Uslovi za starosnu penziju po državama u 2013. i 2014. godini

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE NA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE  U ELEKTRONSKOM OBLIKU PREKO PORTALA CENTRALNOG REGISTRA  NAJVEROVATNIJE ĆE BITI POMEREN NA 1. MART 2014. GODINE

STUPANJEM NA SNAGU IZMENA ZAKONA O PLATAMA DRŽAVNIH  SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA PRESTALE SU DA SE PRIMENUJU ODREDBE DRUGIH ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU PLATE PO PRESTANKU FUNKCIJE

DRŽAVNI I DRUGI PRAZNICI U 2014. GODINI

USTAVNI SUD JE DONEO ODLUKU O NESAGLASNOSTI SA USTAVOM  ODREDBE ČLANA 79. STAV 5. ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

SLUŽBENA MIŠLJENJA (Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji)