Informator broj 5/2017 od 25.01.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa, sa primenom od 1. februara 2017. godine
 • Usklađena poreska olakšica kod zarada i naknada zarade od 11.790 dinara primenjuje se od 1. februara 2017. godine (utvrđivanje poreske osnovice, osnovice za obračun doprinosa i način korišćenja poreskog oslobođenja)
 • Izmene i dopune Carinskog zakona počinju da se primenjuju 5. februara 2017. godine (osim pojedinih odredbi čiji je početak primene odložen za 1. juli 2017. godine)
 • Sprovođenje internog i javnog konkursa radi popunjavanja radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u skladu sa novim propisima

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2016. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA, SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja iz Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usklađeni dinarski iznosi iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

USKLAĐENA PORESKA OLAKŠICA KOD ZARADA I NAKNADA ZARADE OD 11.790 DINARA PRIMENJUJE SE OD 1. FEBRUARA 2017. GODINE (utvrđivanje poreske osnovice, osnovice za obračun doprinosa i način korišćenja poreskog oslobođenja)

 • Osnovica za obračun poreza na zarade i osnovica za obračun doprinosa
  • Šta se podrazumeva pod pojmom zarade koja se kod utvrđivanja poreske osnovice umanjuje za 11.790 dinara?
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima
  • Korišćenje poreskog oslobođenja ako se zarada isplaćuje odjednom u celini (član 3. Pravilnika)
  • Korišćenje poreskog oslobođenja po izvršenom usklađivanju ako se zarada za mesec isplaćuje u delovima
 • Utvrđivanje poreske osnovice i osnovice doprinosa za zaposlene sa punim radnim vremenom
  • Kada poslodavac odnosno isplatilac koristi pun iznos poreske olakšice za utvrđivanje poreske osnovice
  • Način utvrđivanja srazmerne poreske olakšice i slučajevi kada se za zaposlenog sa punim radnim vremenom ona koristi
 • Utvrđivanje poreske olakšice i osnovice doprinosa za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom

MAKSIMALNA ZARADA U JAVNOM SEKTORU U 2017. GODINI OSTAJE NA NIVOU IZ PRETHODNE GODINE

 • Maksimalna zarada u javnom sektoru počev od zarade za januar 2017. godine
 • Najveće zarade zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove
  • Izuzeci od primene Zakona po Zaključku Vlade RS
  • Obaveza isplate minimalne zarade pri primeni Zakona
 • Obaveze isplatilaca zarada u javnom sektoru po Zakonu

IZMENE I DOPUNE CARINSKOG ZAKONA POČINJU DA SE PRIMENJUJU 5. FEBRUARA 2017. GODINE (osim pojedinih odredbi čiji je početak primene odložen za 1. juli 2017. godine)

 • Izmene Carinskog zakona koje su u primeni od 5. februara 2017. godine
 • Izmene Carinskog zakona koje su u primeni od 1. jula 2017. godine

OBVEZNICI POREZA NA IMOVINU KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE PRIJAVLJUJU PROMENE NA IMOVINI DO 31. JANUARA 2017. GODINE

ROKOVI ZA PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU  15.02.2017. GODINE POMERAJU SE NA 17.02.2017. GODINE ZBOG PRAZNOVANJA DANA DRŽAVNOSTI

SPROVOĐENJE INTERNOG I JAVNOG KONKURSA RADI POPUNJAVANJA RADNIH MESTA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA NOVIM PROPISIMA

 • Popunjavanje izvršilačkih radnih mesta putem internog konkursa
  • Obaveznost internog konkursa
  • Odluka o sprovođenju internog konkursa
  • Rešenje o popunjavanju izvršilačkog radnog mesta
  • Oglašavanje internog konkursa
  • Sadržina oglasa o internom konkursu
  • Zapošljavanje pripadnika nacionalne manjine
  • Formiranje konkursne komisije
  • Sastav konkursne komisije
  • Rešenje o formiranju konkursne komisije
  • Zadatak konkursne komisije pre objavljivanja oglasa
  • Rok za objavljivanje internog konkursa
  • Gde se oglašava interni konkurs?
  • Pravo učešća na internom konkursu
  • Podnošenje prijava na interni konkurs
  • Podnošenje dokaza uz prijavu
  • Postupanje komisije po isteku roka za podnošenje prijava
  • Izborni postupak
  • Postupanja nakon okončanja izbornog postupka
  • Donošenje jednog rešenja o izboru i premeštaju
  • Stupanje na rad službenika koji je premešten
 • Popunjavanje izvršilačkih radnih mesta putem javnog konkursa
  • Obaveznost javnog konkursa
  • Oglašavanje javnog konkursa
  • Sadržina oglasa o javnom konkursu
  • Konkursna komisija
  • Rok za objavljivanje javnog konkursa
  • Gde se oglašava javni konkurs?
  • Pravo učešća na javnom konkursu
  • Podnošenje prijava na javni konkurs
  • Postupanje komisije po isteku roka za podnošenje prijava
  • Postupanja nakon okončanja izbornog postupka
  • Stupanje na rad lica primljenog na javnom konkursu
  • Neuspeh javnog konkursa i popunjavanje radnog mesta
  • Primena odredbi o javnom konkursu na nameštenike
  • Primena odredbi o javnom konkursu na prijem pripravnika
 • Javni konkurs za popunjavanje položaja
  • Posebnosti javnog konkursa za položaje
  • Prilog 1: Oglas o internom konkursu za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
  • Prilog 2: Rešenje o popunjavanju izvršilačkih radnih mesta
  • Prilog 3: Rešenje o imenovanju Konkursne komisije za sprovođenje javnog konkursa za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
  • Prilog 4: Izjava učesnika konkursa o saglasnosti da organ po službenoj dužnosti pribavi potrebne dokaze
  • Prilog 5: Izjava učesnika konkursa da će sam pribaviti potrebne dokaze
  • Prilog 6: Zaključak o odbacivanju prijave kao nedopuštene
  • Prilog 7: Zapisnik sa usmenog razgovora
  • Prilog 8: Lista kandidata za izbor sa javnog konkursa koja se dostavlja rukovodiocu organa
  • Prilog 9: Rešenje o izboru sa liste i prijemu kandidata u radni odnos
  • Prilog 10: Rešenje o stupanju na rad