Informator broj 6/2016 od 12.02.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. decembrom 2015. godine
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2015. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2016. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu – do 15. maja 2016. godine
 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOM I DRUGOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2016. GODINI

NAČIN UVEĆANJA PLATA I PENZIJA POČEV OD ISPLATA ZA DECEMBAR 2015. GODINE

USKLAÐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. DECEMBROM 2015. GODINE

DONETO JE REŠENJE O IZNOSU JEDNOKRATNOG NOVČANOG DAVANJA ZA ZAPOSLENE I NOVČANOG DAVANJA ZA NEZAPOSLENE PORODILJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2016. GODINI

JEDINICE LOKALNE VLASTI DUŽNE SU DA U 2016. GODINI SASTAVLJAJU KONSOLIDOVANE IZVEŠTAJE ZA PLATE KORISNIKA BUDŽETA GRADA I BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA DO 15. U MESECU ZA PRETHODNI MESEC

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U 2015. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2016. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje za 2015. godinu
 • Mogućnost prestanka uplate doprinosa iz ugovorene naknade u toku 2016. godine

OSVRT NA SLUŽBENO TUMAČENJE PORESKOG TRETMANA NAKNADE ZA KORIŠĆENJE SOPSTVENOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

DNEVNICE, PUTNI TROŠKOVI I TROŠKOVI SMEŠTAJA NA SLUŽBENOM PUTOVANJU U ZEMLJI I INOSTRANSTVU

 • Naknada troškova službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuje Zakon o radu
  • Šta poslodavac opštim aktom mora jasno da uredi po pitanju službenog putovanja?
  • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put
  • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade troškova prevoza na službenom putovanju
  • Akontacija prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
  • Prekovremeni rad na službenom putu
 • Naknada troškova službenog putovanja državnih službenika, nameštenika, zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, izabranih, postavljenih, imenovanih lica i zaposlenih u organima lokalne samouprave
  • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji državnih službenika i nameštenika, lica iz člana 53. Uredbe i zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
  • Naknada troškova službenog putovanja u inostranstvo državnih službenika i nameštenika, lica iz člana 53. Uredbe i zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA UTVRÐIVANJE GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAÐANA ZA 2015. GODINU – DO 15. MAJA 2016. GODINE

 • Obveznik poreza
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
 • Dohodak za oporezivanje
 • Poreska osnovica i obračun poreza
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu

OGRANIČENJA KOD ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU ZA 2016. GODINU

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo finansija – primena Zakona o računovodstvu
 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja