Informator broj 6/2018 od 08.02.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Propisan je način i postupak registrovanja faktura izdatih u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora (obavezu registrovanja od 1. marta 2018. godine imaju poverioci – izdavaoci faktura)
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2017. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2018. godine za osiguranike po osnovu ugovorene naknade
 • Obaveze javnih službi koje u 2018. godini proizlaze iz usvojenog Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Novom odlukom Republičkog fonda PIO utvrđeni su iznosi osnovica za plaćanje doprinosa za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje /u primeni od 1.01. do 31.12.2018. godine/

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI

NOVOM ODLUKOM REPUBLIČKOG FONDA PIO UTVRĐENI SU IZNOSI  OSNOVICA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PIO ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE /U PRIMENI OD 1.01. DO 31.12.2018. GODINE/

PROPISAN JE NAČIN I POSTUPAK REGISTROVANJA FAKTURA IZDATIH U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA IZMEĐU PRIVREDNIH SUBJEKATA I JAVNOG SEKTORA (obavezu registrovanja od 1. marta 2018. godine imaju poverioci – izdavaoci faktura)

SRETENJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE PRAZNUJE SE NERADNO – 15. i 16.02.2018.

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustovanja sa rada i za rad na dan praznika

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U 2017. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2018. GODINE ZA OSIGURANIKE PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE

PORESKI TRETMAN PRIMANJA OSTVARENOG PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD LICA U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad u organima za sprovođenje izbora

JEDINICE LOKALNE VLASTI DUŽNE SU DA U 2018. GODINI SASTAVLJAJU KONSOLIDOVANE IZVEŠTAJE ZA PLATE KORISNIKA BUDŽETA GRADA I BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA DO 15. U MESECU ZA PRETHODNI MESEC

OBAVEZE JAVNIH SLUŽBI KOJE U 2018. GODINI PROIZLAZE IZ USVOJENOG ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA

 • Obaveza usklađivanja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova sa Zakonom
 • Obaveza donošenja rešenja o promeni naziva radnih mesta
 • Prijavljivanje podataka o radnim mestima u Registar zaposlenih
 • Donošenje rešenja o koeficijentima radnih mesta
 • Usklađivanje i primena kolektivnih ugovora i Pravilnika o radu
 • Primeri (modeli) rešenja (Rešenje o promeni naziva radnog mesta, Rešenje o koeficijentu radnog mesta, Rešenje o koeficijentima radnog mesta koje uključuje i rad u timu)
 • Podrška javnim službama u pripremi Pravilnika o sistematizaciji u skladu sa Katalogom radnih mesta

OBJAVLJENE SU DOPUNE PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA RAD

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2017. GODINU

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA