Informator broj 8/10 od 08.03.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu sindikata u registar
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

DONET JE NOV PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 • Pregled obrazaca po oznaci, opisu i datumima primene

SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2010. GODINU

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem

DONET JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU SINDIKATA U REGISTAR

UTVRĐIVANJE I UNOŠENJE PODATAKA U MATIČNU EVIDENCIJU STAŽA OSIGURANJA, ZARADA, NAKNADA ZARADA, PLAĆENIH DOPRINOSA, ODNOSNO OSNOVICA OSIGURANJA ZA 2009. GODINU

 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Najvažnije napomene kod unošenja podataka u Obrazac M-4, odnosno M-4K za 2009. godinu
  • Staž osiguranja
  • Zarade, naknade zarade i osnovice osiguranja koje se unose u obrazac M-4, odnosno M-4K
  • Unošenje podataka o plaćenim doprinosima za PIO u obrazac M-4, odnosno M-4K
 • Popunjavanje prijave M-4, odnosno M-4K
  • Način popunjavanja prijave M-4K sa praktičnim primerima
 • Unošenje podataka u obrazac M-4, odnosno M-4K kada su doprinosi plaćani na najniže i najviše propisane osnovice sa posebnim osvrtom na primenu člana 140. Zakona
  • Unos podataka u matičnu evidenciju kada je doprinos plaćen u 2009. godini za neke ranije godine
  • Unos podataka u obrazac M-4 i M-4K vezanih za najviše osnovice
  • Poseban problem koji se pojavljuje u praksi kod najviših osnovica
 • Značaj podataka o stažu osiguranja, zaradi, naknadi zarade, osnovicama osiguranja i visini uplaćenog doprinosa za osiguranike, unetih na osnovu obrazaca M-4, M-4K, M-4/SP, M-4K/SP za utvrđivanje visine prava

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2009. GODINU

REVIZIJA I OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Finansijski izveštaji – glavni izvor informacija za donošenje ekonomskih odluka
 • Revizija finansijskih izveštaja
 • Obelodanjivanje finansijskih izveštaja

KVALIFIKACIONI POSTUPAK JAVNE NABAVKE U OBLASTIMA VODOPRIVREDE, ENERGETIKE, RUDARSTVA, TELEKOMUNIKACIJA I SAOBRAĆAJA

POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE – ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE OD INVESTICIONOG ZNAČAJA