Informator dvobroj 2-3/2019 od 14.01.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

I. ZAKONSKA I PROFESIONALNA REGULATIVA KOJA SE PRIMENJUJE KOD SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU

 • Pravna lica koja primenjuju MSFI
 • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
 • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative i pravnih lica koja istu primenjuju
 • Pregled propisa koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2018. godinu
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja

II. PRVA PRIMENA MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG  IZVEŠTAVANJA ZA MALA I SREDNJA PRAVNA LICA

 • Prelazak na MSFI za MSP
 • Prva primena
 • Postupci pripreme finansijskih izveštaja na datum prelaska
 • Obelodanjivanje efekata prelaska na MSFI za MSP

III. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA  ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

     I. PRIHODI

     II. RASHODI

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

     I. AKTIVA

     II. PASIVA

IV. SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA  ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički izveštaj

V. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

VI. SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA /pravnih lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti/

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

     I. PRIHODI

     II. RASHODI

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

     I. AKTIVA

     II. PASIVA

C. SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA

VII. DOSTAVLJANJE, PRIJEM I OBRADA  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2018. godinu
 • Plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja

VIII. RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA NA OSNOVU PODATAKA  IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2018. GODINU

IX. SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

 • Procena bilansnih pozicija
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

X. SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

XI. ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ZA 2018. GODINU

 • Propisi
 • Sadržina završnih računa, odnosno finansijskih izveštaja
 • Pripreme za sastavljanje završnog računa
 • Utvrđivanje rezultata
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Podnošenje finansijskih izveštaja
 • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (prema članu 78. Zakona o budžetskom sistemu)

XII. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

XIII. SLUŽBENIM MIŠLJENJEM MINISTARSTVA FINANSIJA RAZREŠENA JE DILEMA OD KOJE PLATE, ODNOSNO ZARADE KOD POJEDINIH KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA SE VRŠI UMANJENJE ZA 5% (detaljnije)

XIV. PRAVNE POSLEDICE NEUSTAVNOSTI ČLANA 5. STAV 4. ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

XV. IZMENJENI SU OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

 • Vrste poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Poreska prijava o utvrđenom porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige (Obrazac PPI-1)
  • Ko podnosi poresku prijavu na Obrascu PPI-1?
  • Način na koji se unose podaci u Obrazac PPI-1
  • Način na koji se unose podaci u Prilog-1
  • Način na koji se unose podaci u Podprilog
  • Način na koji se unose podaci u Prilog-2
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obvezniku koji ne vodi poslovne knjige (Obrazac PPI-2)
  • Ko podnosi poresku prijavu na Obrascu PPI-2
  • Kada postoji obaveza podnošenja prijave na obrascu PPI-2?
  • Kako se unose podaci u poresku prijavu PPI-2?
  • Kako se podnosi PPI-2?
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon (Obrazac PPI-3)
  • Ko podnosi poresku prijavu na obrascu PPI-3?
  • Način na koji se podaci unose u Obrazac PPI-3
 • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava (Obrazac PPI-4)
  • Ko podnosi poresku prijavu na Obrascu PPI-4?
  • Način na koji se podaci unose u Obrazac PPI-4