Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/2023

Na osnovu člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11,121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,37/19 – dr. zakon, 9/20, 52/21, 62/23) ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme,

za period jul – decembar 2023. godine koji iznosi 0,37588

Koeficijent je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 77/23 od 8.09.2023. godine.

Način obračuna koeficijenta je utvrđen u članu 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 9/20), koji je stupio na snagu 12.02.2020. godine. Danom stupanja na snagu tog zakona prestao je da važi član 140. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/16) kojim je do tada bio propisan zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija – o čemu smo detaljno pisali u „Informator“-u broj 7/2023.


VIDETI: Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/2023