Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje

Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanja, mogu ostvariti osiguranici – fizička lica koja su obavezno osigurana i to po osnovu radnog odnosa, odnosno zaposlenja; preduzetnici; kao i sveštenici i verski službenici koji te poslove obavljaju kao samostalnu delatnost.

Ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja, kao i način i postupak utvrđivanja i isplate ove naknade, regulisani su:

  • Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14),
  • Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12 i 99/14),
  • Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika (“Sl. gl. RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13 i 99/14),
  • Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 10/10, 18/10 – ispravka, 46/10, 52/10 – ispravka, 80/10, 60/11 – US i 1/13),
  • Instrukcijama Ministarstva zdravlja o primeni pojedinih odredaba Zakona o zdravstvenom osiguranju (br. 011-00-55/2006-03 od 21.02.2006. i dopuna od 23.03.2006. i broj 011-00-142/2012-20 od 7.08.2012.).

Navedene zakone i instrukcije, kao i podzakonska akta, možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca “EKSPERT“.

U “Informator”-u broj 23/2014 detaljno pišemo o ovoj temi.

 

Title Title

Poručite:
Zakon o radu (prečišćen tekst, jul 2014.)

Poručite:
Zakon o državnim službenicima,
Zakon o platama državnih službenika i nameštenika,
Zakon o platama u državnim organima i javnim službama