Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4, PPI-4/1 – poreske prijave – porez na imovinu

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.


Na osnovu člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), Ministar finansija je doneo Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 93/19, 151/20 i 143/22), kojim su, u čl. 2. st. 1. i 2, čl. 8. st. 3, čl. 21. st. 1. i čl. 25. st. 1, propisani sledeći obrasci:

Obrazac: PPI-1 Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu za 20__. godinu
[01.01.2023]
Obrazac: Prilog-1
uz Obrazac PPI-1
Prilog – 1 uz Obrazac PPI-1
[01.01.2023]
Obrazac: Podprilog
uz Prilog-1
Podprilog uz Prilog-1
[01.01.2023]
Obrazac: Prilog-2
uz Obrazac PPI-1
Prilog-2 uz Obrazac PPI-1 – Nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza
[01.01.2023]
Obrazac: PPI-2 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
[01.01.2023]
Obrazac: PPI-3 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon
[01.01.2021]
Obrazac: PPI-4 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, osim na nepokretnosti
[01.01.2020]
Obrazac: PPI-4/1 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti
[01.01.2020]
Obrasci PPI-1, Prilog-1 uz Obrazac PPI-1, Prilog-2 uz Obrazac PPI-1, Podprilog uz Prilog-1 i Obrazac PPI-2 (koji se može podneti i u pisanom obliku neposredno ili putem pošte) se podnose u elektronskom obliku preko portala Jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije.
Obrasci PPI-3, PPI-4 i PPI-4/1 se podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Obrasce PPI-4 i PPI-4/1,  fizička lica koja podnose poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu da podnesu i u pisanom obliku.

 

 

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.