Obrasci RNLRS, ILRS, PZLRS i PLRS – Isplata naknade za vršenje vojne obaveze

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 67. stav 6. i člana 68. stav 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS“, br. 88/09, 95/10 i 36/18) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Vlada je donela Uredbu o iznosu i načinu isplate naknade za vršenje vojne obaveze („Sl. glasnik RS“, br. 104/18), kojom su u čl. 5. st. 5, čl. 7. st. 3, čl. 9. st. 2. i čl. 10. st. 4. propisani sledeći obrasci:

Obrazac RNLRS Zahtev za refundaciju naknade zarade isplaćene licu u rezervnom sastavu
[05.01.2019.]
Obrazac ILRS Izjava lica u rezervnom sastavu (radi ostvarivanja prava naknade za vršenje službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke za odbranu zemlje)
[05.01.2019.]
Obrazac PZLRS Potvrda o visini prosečne mesečne neto i bruto zarade i doprinosa na teret poslodavca
[05.01.2019.]
Obrazac PLRS Potvrda o vremenu provedenom u vršenju službe u rezervnom sastavu, odnosno obuke za odbranu zemlje
[05.01.2019.]

Prečišćene tekstove navedenih zakona i tekst Uredbe (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.