Obrazac AK – Arhivska knjiga

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 9. stav 5. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 6/20), člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), Ministar kulture i informisanja je doneo Pravilnik o obrascu arhivske knjige („Sl. glasnik RS“, br. 34/22) koji je na snazi od 24.03.2022. godine, kojim je propisan obrazac:
 
Obrazac: AK Arhivska knjiga
[u primeni od: 24.03.2022]
 
 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.