Obrazac OZU i RIP – estradni programi

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


 

Na osnovu člana 108a stav 10. Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržini prijave za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa i sadržini obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju tih programa („Sl. glasnik RS“, br. 139/04, 44/18 – dr. zakon), kojim su, u članu 2. stav 1., propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: OZU
Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa

[01.01.2005]
Obrazac: RIP
Prijava za upis u registar isplatilaca prihoda po osnovu estradnih programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa

[01.01.2005]
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenim obrascima prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.

 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata „EKSPERT„.
 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.