Obrazac ZIP-1 – Obračun sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.


Na osnovu člana 54. Zakona o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 119/12 i 116/13 – autentično tumačenje) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (“Sl. glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14, 30/18 – dr. zakon), Vlada je donela Uredbu o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 27/14), kojom je, u članu 3. propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: ZIP-1 Obračun sredstava za isplatu zarada zaposlenih _________ za mesec ______ 20__. godine
[07.03.2014]

 

Prečišćene tekstove navedenih zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata “EKSPERT“.

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.