PDV broj 1/2017 od 05.01.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:

Skrećemo pažnju na to da uz broj 1/2017 časopisa “PDV” svim pretplatnicima šaljemo:

SADRŽAJ:

NAJNOVIJE IZMENE PORESKIH ZAKONA

 • Sadržina izmena i dopuna ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST
  • Izmene i dopune koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine
   • Izmene koje se odnose na obveznika PDV-a
   • Izmene koje se odnose na preciziranje pojma poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga stranog lica
   • Izmene koje se odnose na obavezu određivanja poreskog punomoćnika stranog lica
   • Izmene koje se odnose na vreme prometa električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje
   • Izmene koje se odnose na stopu PDV-a
   • Izmene koje se odnose na zabranu odbitka prethodnog poreza
   • Ostvarivanje odbitka prethodnog poreza od strane poreskog dužnika
   • Izmene koje se odnose na obavezu sastavljanja Pregleda obračuna PDV-a za svaki poreski period
  • Izmene i dopune koje se primenjuju od 1. aprila 2017. godine
   • Utvrđivanje mesta prometa usluga kao opšti slučaj
   • Utvrđivanje mesta prometa usluga kao izuzetak od opšteg pravila
  • Izmene i dopune koje se odnose na refundaciju PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Sadržina izmena i dopuna ZAKONA O AKCIZAMA
  • Izmene i dopune koje primenjuju od 1. januara 2017. godine
   • Izmene koje se odnose na obveznika akcize
   • Izmene koje se odnose na nastanak obaveze obračunavanja i plaćanja akcize
   • Nova dugoročna akcizna politika za cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine
   • Izmene koje se odnose na utvrđivanje prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta i duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina i minimalne akcize na duvanske proizvode
   • Izmene koje se odnose na indeksaciju dinarskih iznosa akcize sa godišnjim indeksom potrošačkih cena
   • Izmene koje se odnose na osnovicu akcize za duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine
   • Izmene koje se odnose na usklađivanje naimenovanja akcize za tečnosti za punjenje elektronskih cigareta sa izmenom Carinske tarife
   • Izmene i dopune koje se odnose na povraćaj i refakciju akcize
   • Izmene koje se odnose na akcizno oslobođenje za tečni naftni gas TNG
   • Izmene koje odnose na podnošenje poreske prijave, sastavljanje obračuna akcize i plaćanje akcize
   • Izmene koje se odnose na obeležavanje akciznih proizvoda kontrolnim akciznim markicama
  • Izmene i dopune koje se primenjuju od 1. januara 2018. godine
   • Novi način obračunavanja i plaćanja akcize na kafu

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune pravilnika za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Izmene Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini Pregleda obračuna PDV
  • Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva je 31. januar 2017. godine
 • Podsetnik na izvršavanje obaveza u januaru 2017. godine koje se odnose na poslednji poreski period 2016. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune pravilnika za primenu Zakona o akcizama
  • Izmene i dopune Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
  • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
  • Izmene Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska gorivau proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine – rok za podnošenje je 20. januar 2017. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period decembar 2016. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 16. januar 2017. godine
 • Način sprovođenja popisa akciznih proizvoda za potrebe sastavljanja konačnog obračuna akcize za 2016. godinu
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete i alkoholna pića
  • Obaveza vođenja evidencije o kontrolnim akciznim markicama i dostavljanje podataka
  • Obaveza dostavljanja obrazaca AM-C i AM-A – Kvartalnog izveštaja o preuzetim, utrošenim i vraćenim akciznim markicama
  • Obaveza vraćanja oštećenih akciznih markica i obaveza obračuna akcize po osnovu oštećenih markica iznad propisanih količina

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA – PDV

 • Predmet oporezivanja
 • Poreska stopa
 • Poreska osnovica

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2017. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Prilog 9: Registar poreskih punomoćnika

 


REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU “PDV” U 2016. GODINI PO TEMAMA

 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena Zakona o duvanu
Skrećemo pažnju na to da uz broj 1/2017 časopisa “PDV” svim pretplatnicima šaljemo: