PDV broj 10/2016 od 06.10.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

REFAKCIJA PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE I BIOTEČNOSTI KOJE SE KORISTE ZA GREJANJE
(detaljnije)

 • Vrste, normativna uređenost, opšti principi i načela ostvarivanja refakcije plaćene akcize za grejanje
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane privrednih subjekata (pravnih lica i preduzetnika)
   • Način popunjavanja Obrasca REF-G
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane fizičkih lica
   • Način popunjavanja Obrasca REF-G
  • Službena mišljenja u vezi sa temom ovog poglavlja

PRIMENA PROPISA O PDV-u

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2016. godine – rok za podnošenje je 20. oktobar 2016. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete i alkoholna pića
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju (obrazac PP OAEL)  za poreski obračunski period septembar 2016. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15. oktobar 2016. godine

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika