PDV broj 6/2022 od 02.06.2022.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ

OPOREZIVANJE PROMETA DOBARA I USLUGA BEZ NAKNADE
/sa posebnim osvrtom na promet dobara po osnovu humanitarne pomoći i donacija/

 • Normativna uređenost prometa bez naknade
 • Promet dobara bez naknade koji se izjednačava sa prometom uz naknadu i kao takav podleže oporezivanju
  • Šta se smatra uzimanjem dobara koji su deo poslovne imovine obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, koji je izjednačen sa prometom uz naknadu i koji podleže plaćanju PDV-a?
   • Način obračunavanja, plaćanja i iskazivanja PDV-a za sopstvenu potrošnju u neposlovne svrhe i manjak proizvoda
   • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
  • Šta se smatra svakim drugim prometom bez naknade, koji je izjednačen sa prometom uz naknadu i koji podleže plaćanju PDV-a?
  • Šta se smatra poslovnim uzorcima, reklamnim materijalom i poklonom manje vrednosti čije se poklanjanje ne smatra oporezivom isporukom?
   • Šta se smatra davanjem poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama kupcima ili potencijalnim kupcima koje nije predmet oporezivanja sa PDV-om, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa?
    • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
   • Šta se smatra davanjem reklamnog materijala koje nije predmet oporezivanja sa PDV-om?
    • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
   • Šta se smatra poklonom manje vrednosti čije se davanje ne smatra oporezivim prometom?
    • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
  • Obaveza izdavanja računa za promet bez naknade, odnosno davanja bez naknade dobara
  • Način obračunavanja, plaćanja i iskazivanja PDV-a na davanje bez naknade
 • Promet usluga bez naknade koji se izjednačava sa prometom uz naknadu i kao takav podleže oporezivanju
  • Šta se smatra upotrebom dobara koji su deo poslovne imovine obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno upotrebom dobara u neposlovne svrhe koje je izjednačeno sa prometom uz naknadu i koje podleže plaćanju PDV-a?
   • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
   • Način obračunavanja, plaćanja i iskazivanja PDV-a za upotrebu dobara kao dela poslovne imovine obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih i drugih lica, odnosno u neposlovne svrhe
  • Šta se smatra pružanjem usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno drugo pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika?
   • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
   • Obaveza izdavanja računa za pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe koja je predmet oporezivanja sa PDV-om
   • Način obračunavanja, plaćanja i iskazivanja PDV-a za pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši bez naknade za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica, odnosno drugo pružanje usluga bez naknade u neposlovne svrhe poreskog obveznika
 • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći
  • Poreski tretman donacija i humanitarne pomoći u Zakonu o PDV-u
   • Oporezivanje donacija i humanitarne pomoći koje se daju u novčanim sredstvima
   • Oporezivanje humanitarne pomoći i donacija koje se daju u dobrima ili uslugama
    • Oporezivanje humanitarne pomoći i donacija koje se daju u dobrima ili uslugama OD strane obveznika PDV-a
    • Način obračunavanja PDV-a
     • a) Postupak kod davaoca donacije i humanitarne pomoći
     • b) Postupak kod primaoca donacije i humanitarne pomoći
    • Oporezivanje humanitarne pomoći i donacija koje se daju u dobrima ili uslugama od strane lica koja nisu obveznici PDV-a
  • Poresko stimulisanje humanitarne pomoći i donacija
   • Poresko oslobođenje po osnovu donacija koje se daju na osnovu međunarodnih ugovora
   • Poresko oslobođenje po osnovu uvoza dobara na osnovu ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć
    • Službena mišljenja Ministarstva finansija – tabelarni pregled
   • Poreska stimulacija u vidu prava na refakciju plaćenog PDV-a

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Donet je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama
  • Refakcija PDV-a stranim obveznicima – rok za podnošenje zahteva na Obrascu REF 1 je 30.06.2022. godine
   • Uslovi za ostvarivanje refakcije plaćenog PDV-a
    • Države sa kojima je Republika Srbija uspostavila uzajamnost u ostvarivanju prava na refakciju plaćenog PDV-a
    • Obuhvat refakcije plaćenog PDV-a
   • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćenog PDV-a
    • Službena mišljenja – tabelarni pregled
  • Refakcija humanitarnim organizacijama – rok za podnošenje zaheva na Obrascu REF 2 je 30.06.2022. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Produžen je period važenja Odluke o privremenom smanjenju akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama /olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja/
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. maja 2022. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.06.2022. godine
  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna
   • Derivati nafte (član 9. Zakona o akcizama)
   • Alkoholna pića (shodno odredbama čl. 12. i 12a Zakona o akcizama)
   • Duvanske prerađevine (shodno čl. 10. i 40a-40đ Zakona o akcizama)
   • Kafa (član 14. Zakona o akcizama)
   • Tečnosti za punjenje elektronskih cigareta (član 14a Zakona o akcizama)
   • Akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju (član 40i Zakona o akcizama)
  • Način sastavljanja obračuna
   • Način sastavljanja obračuna akcize od strane proizvođača akciznih proizvoda
  • Način iskazivanja podataka u Obrascu PP OA
   • Način iskazivanja podataka u delu 1 – Podaci o prijavi
   • Način iskazivanja podataka u delu 2 – Podaci o obvezniku akcize
   • Način iskazivanja podataka u delu 3 – Podaci o uplatnom računu i nazivu akciznog proizvoda
   • Način iskazivanja podataka u delu 4 – Podaci o obračunu akcize za prvi deo obračunskog perioda
   • Način iskazivanja podataka u delu 5 – Podaci o obračunu akcize za drugi deo obračunskog perioda
   • Način iskazivanja podataka u delu 6 – Podaci o obračunu akcize po članu 31a Zakona
   • Način podnošenja poreske prijave o mesečnom obračunu akcize
  • Način sastavljanja obračuna akcize od strane pravnih lica iz člana 6. stav 2. Zakona o akcizama
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. jula 2022. godine
  • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog promene dinarskog iznosa akcize

PRIMENA PROPISA O FISKALIZACIJI

 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanja na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa
 • Stavovi Ministarstva finansija u vezi sa novim sistemom fiskalizacije

Videti knjigu: Propisi o fiskalizaciji – Zakon, uredbe, pravilnici (maj 2022.)

 

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Sistem elektronskih faktura (SEF) i detalji nove hitne ispravke

Videti knjigu: Elektronsko fakturisanje – Zakon, uredbe, pravilnici (april 2022.)

KORISNIČKA UPUTSTVA PORESKE UPRAVA
(u vezi sa primenom PDV-a, akcizama i premijom neživotnih osiguranja)
I OBRASCI PORESKIH PRIJAVA, PREGLEDA OBRAČUNA I ZAHTEVA KOJI SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU DOSTAVLJAJU PREKO PORTALA PU

 • Korisnička uputstva Poreske uprave u vezi sa ostvarivanjem prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti
  • Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave
 • Obrasci poreskih prijava, pregleda obračuna i zahteva koji se u elektronskom obliku dostavljaju preko portala Poreske uprave
  • Uslovi za podnošenje poreske prijave elektronskim putem
  • Poreske prijave u vezi sa PDV-om
  • Poreske prijave u vezi sa akcizama
   • Poreska prijava o obračunu akciza (Obrazac PP OA)
   • Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (Obrazac PP OAEL)
   • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, TNG) i biogoriva koja se koriste za transportne svrhe (Obrazac REF-T) i za grejanje (Obrazac REF-G)
   • Refakcija plaćene akcize na gasna ulja i biotečnosti koja se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije (Obrasci REF-ETE, REF-ETEa i REF-ETEb)
   • Refakcija plaćene akcize na gasna ulja, kerozin, TNG i ostale derivate nafte koji se koriste za industrijske svrhe, odnosno kada se koriste kao energetsko gorivo ili kao reprodukcioni materijal u procesu proizvodnje akciznih, odnosno neakciznih proizvoda (Obrasci REF-I, REF-Ia i REF-Ib)
  • Porez na premije neživotnih osiguranja
   • Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja (Obrazac PP-PPNO)

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U JUNU 2022. GODINE

SLUŽBENA MIŠLJENJA

I. Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
  • Promet ekonomski deljivih celina u okviru građevinskog objekta u slučaju kada je jedan od investitora u stečaju
  • Promet objekta od strane ogranka stranog lica stranom licu
  • Obračunavanje PDV-a na manjak proizvoda
  • Promet dobara bez naknade
 • Refundacija PDV-a kupcu prvog stana
  • Refundacija PDV-a kupcu prvog stana kao članu domaćinstva u ostavinskom postupku

II. Fiskalne kase

 • Obaveza evidentiranja usluga kod turističkih putovanja
 • Obaveza evidentiranja usluga izdavanja nepokretnosti fizičkim i pravnim licima od strane fondacija
 • Obaveza evidentiranja prometa naplate karata u javnom prevozu učenicima preko osnovnih škola
 • Način evidentiranja prometa preko fiskalnog uređaja primljenog avansa u slučaju plaćanja putem platne kartice ili čekom
 • Obaveza evidentiranja usluga izdavanja nepokretnosti u javnoj svojini fizičkim licima
 • Obaveza evidentiranja prometa prodaje dobara preko specijalizovane bezgotovinske kartice – RFID kartica
 • Obaveza evidentiranja prometa usluga parkiranja
 • Obaveza evidentiranja prometa usluga zabavnih parkova

III. Elektronsko fakturisanje

 • Ko se smatra subjektom javnog sektora koji je dužan da izdaje elektronsku fakturu?
 • Obaveza subjekta javnog sektora da prima i čuva elektronske fakture