0.00  RSD

Nema na zalihama

Elektronsko fakturisanje – Zakon, uredbe, pravilnici (april 2022.)

SADRŽAJ:

1. ZAKON O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU („Sl. glasnik RS“, br. 44/21, 129/21)

 I. Uvodne odredbe (čl. 1. do čl. 5)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Značenje pojedinih pojmova (član 2.)
 • Obaveza izdavanja elektronske fakture (član 3.)
 • Posebna obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost (član 4.)
 • Sistem elektronskih faktura (član 5.)

 II. Elektronska faktura (čl. 6. do čl. 8.)

 • Standardi elektronskog fakturisanja (član 6.)
 • Osnovni elementi elektronske fakture (član 7.)
 • Elektronska faktura kao verodostojna isprava (član 8.)

 III. Postupanje sa elektronskim fakturama (čl. 9. do čl. 15)

 • Izdavanje i prijem elektronske fakture (član 9.)
 • Prihvatanje i odbijanje elektronske fakture (član 10.)
 • Sistem za upravljanje fakturama (član 11.)
 • Centralni informacioni posrednik (član 12.)
 • Informacioni posrednik (član 13.)
 • Zaštita podataka (član 14.)
 • Čuvanje elektronskih faktura (član 15.)

 IV. Inspekcijski nadzor (čl. 16. i 17.)

 • Vršenje i obaveze prilikom vršenja inspekcijskog nadzora (čl. 16. i 17.)

 V. Kaznene odredbe (čl. 18. do čl. 21.)

 VI. Prelazne i završne odredbe (čl. 22. do čl. 25.)

 • Donošenje propisa (član 22.)
 • Prestanak va`enja odredaba drugih zakona (član 23.)
 • Početak primene (član 24.)
 • Stupanje na snagu (član 25.)

2. UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE FAKTURAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21, 46/22)

3. UREDBA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA INFORMACIONOG POSREDNIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21)

4. UREDBA O USLOVIMA I NAČINU ČUVANJA I STAVLJANJA NA UVID ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU OBEZBEĐIVANJA VERODOSTOJNOSTI I INTEGRITETA SADRŽINE FAKTURA U PAPIRNOM OBLIKU
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21, 46/22)

5. PRAVILNIK O ELEMENTIMA ELEKTRONSKE FAKTURE, FORMI I NAČINU DOSTAVE PRATEĆE I DRUGE DOKUMENTACIJE KROZ SISTEM ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU I POSTUPKU ELEKTRONSKOG EVIDENTIRANJA OBRAČUNA POREZA NA DODATU VREDNOST U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČIN PRIMENE STANDARDA ELEKTRONSKOG FAKTURISANJA
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21, 46/22)

6. PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU REGISTROVANJA ZA PRISTUP SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA, NAČINU PRISTUPANJA I KORIŠĆENJA SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA I NAČINU KORIŠĆENJA PODATAKA KOJI SU DOSTUPNI U SISTEMU ELEKTRONSKIH FAKTURA
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21, 46/22)

 • Predmet uređenja (član 1.)
 • Registrovanje za pristup sistemu elektronskih faktura (član 2.)
 • Provera identiteta, PIB-a i statusa zakonskog zastupnika (član 3.)
 • Podaci čiji je unos omogućen (član 4.)
 • Specifičnosti kod ovlašćenja subjekta javnog sektora (član 5.)
 • Aktiviranje informacionog posrednika (član 6.)
 • Korišćenje sistema elektronskih faktura u neposrednom pristupu (član 7.)
 • Slučaj registrovanja po automatizmu (član 8.)
 • Tehnička podrška (član 9.)
 • Korišćenje podataka iz sistema elektronskih faktura (član 10.)
 • Završne odredbe (član 11.)

7. PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA CENTRALNOG INFORMACIONOG POSREDNIKA
(„Sl. glasnik RS“, br. 69/21, 132/21)