Priručnik za primenu kontnog okvira za druga pravna lica - sa primerima knjiženja poslovnih promena

0.00  RSD

Nema na zalihama

Priručnik za primenu Kontnog okvira za druga pravna lica – sa primerima knjiženja poslovnih promena

Svaki kupac uz knjigu dobija:

 

SADRŽAJ:

KLASA 0 – STALNA IMOVINA

RAČUNI GRUPE 01 – NEMATERIJALNA IMOVINA

 • Račun 011 – Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke
 • Račun 012 – Softver i ostala prava
 • Račun 013 – Gudvil
 • Račun 014 – Ostala nematerijalna imovina
 • Račun 015 – Nematerijalna imovina u pripremi
 • Račun 016 – Avansi za nematerijalnu imovinu
 • Račun 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine

RAČUNI GRUPE 02 – NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

 • Račun 020 – Poljoprivredno i ostalo zemljište
 • Račun 021 – Građevinsko zemljište
 • Račun 022 – Građevinski objekti
 • Račun 023 – Postrojenja i oprema
 • Račun 024 – Investicione nekretnine
 • Račun 025 – Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
 • Račun 026 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
 • Račun 027 – Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
 • Račun 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu
 • Račun 029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

RAČUNI GRUPE 03 – BIOLOŠKA SREDSTVA

 • Račun 030 – Šume
 • Račun 031 – Višegodišnji zasadi
 • Račun 032 – Osnovno stado
 • Račun 037 – Biološka sredstva u pripremi
 • Račun 038 – Avansi za biološka sredstva
 • Račun 039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava

RAČUNI GRUPE 04 – DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

 • Račun 040 – Dugoročni finansijski plasmani u zemlji
 • Račun 041 – Dugoročni finansijski plasmani u inostranstvu
 • Račun 042 – Dugoročni finansijski plasmani matičnim, zavisnim  i ostalim povezanim licima
 • Račun 043 – Ostali dugoročni finansijski plasmani
 • Račun 049 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

RAČUNI GRUPE 05 – DUGOROČNA POTRAŽIVANJA

 • Račun 050 – Potraživanja od matičnih, zavisnih i ostalih povezanih lica
 • Račun 052 – Potraživanja po osnovu jemstva
 • Račun 053 – Sporna i sumnjiva potraživanja
 • Račun 054 – Ostala dugoročna potraživanja
 • Račun 059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja

KLASA 1 – ZALIHE

RAČUNI GRUPE 10 – ZALIHE MATERIJALA

 • Račun 100 – Obračun nabavne vrednosti zaliha materijala,  rezervnih delova, alata i inventara
 • Račun 101 – Materijal
 • Račun 102 – Rezervni delovi
 • Račun 103 – Alat i inventar
 • Račun 104 – Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji
 • Račun 109 – Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara

RAČUNI GRUPE 11 – NEDOVRŠENA PROIZVODNJA I USLUGE

 • Račun 110 – Nedovršena proizvodnja
 • Račun 111 – Nedovršene usluge

RAČUNI GRUPE 12 – GOTOVI PROIZVODI

 • Račun 120 – Gotovi proizvodi u skladištu

RAČUNI GRUPE 13 – ROBA

 • Račun 130 – Obračun nabavke robe
 • Račun 131 – Roba u magacinu
 • Račun 132 – Roba u prometu na veliko
 • Račun 133 – Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama  kod drugih pravnih lica
 • Račun 134 – Roba u prometu na malo
 • Račun 135 – Roba u obradi, doradi i manipulaciji
 • Račun 136 – Roba u tranzitu
 • Račun 137 – Roba na putu
 • Račun 139 – Ispravka vrednosti robe

RAČUNI GRUPE 15 – PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE

 • Račun 150 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji
 • Račun 151 – Plaćeni avansi za materijal,  rezervne delove i inventar u inostranstvu
 • Račun 152 – Plaćeni avansi za robu u zemlji
 • Račun 153 – Plaćeni avansi za robu u inostranstvu
 • Račun 154 – Plaćeni avansi za usluge u zemlji
 • Račun 155 – Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu
 • Račun 159 – Ispravka vrednosti plaćenih avansa

KLASA 2 – KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI, NOVČANA SREDSTVA I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

RAČUNI GRUPE 20 – POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE

 • Račun 200 – Kupci u zemlji – matična, zavisna i ostala povezana lica
 • Račun 201 – Kupci u zemlji
 • Račun 202 – Kupci u inostranstvu – matična, zavisna i ostala povezana lica
 • Račun 203 – Kupci u inostranstvu
 • Račun 204 – Ostala potraživanja po osnovu prodaje
 • Račun 209 – Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje

RAČUNI GRUPE 22 – DRUGA POTRAŽIVANJA

 • Račun 220 – Potraživanja za kamatu i dividende
 • Račun 221 – Potraživanja od zaposlenih
 • Račun 222 – Potraživanja od državnih organa i organizacija
 • Račun 223 – Potraživanja za članarine i članske doprinose
 • Račun 224 – Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i doprinosa
 • Račun 225 – Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju
 • Račun 226 – Potraživanja po osnovu naknada šteta
 • Račun 227 – Potraživanja za prihode po posebnim propisima
 • Račun 228 – Ostala kratkoročna potraživanja
 • Račun 229 – Ispravka vrednosti drugih potraživanja

RAČUNI GRUPE 23 – KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

 • Račun 230 – Kratkoročni finansijski plasmani matičnim,  zavisnim i ostalim povezanim licima
 • Račun 231 – Kratkoročne pozajmice
 • Račun 232 – Ostali kratkoročni finansijski plasmani
 • Račun 239 – Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

RAČUNI GRUPE 24 – GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

 • Račun 240 – Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
 • Račun 241 – Tekući (poslovni) računi
 • Račun 242 – Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
 • Račun 243 – Blagajna
 • Račun 244 – Devizni račun
 • Račun 245 – Devizni akreditivi
 • Račun 246 – Devizna blagajna
 • Račun 248 – Ostala novčana sredstva
 • Račun 249 – Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno  ili vrednost umanjena

RAČUNI GRUPE 27 – POREZ NA DODATU VREDNOST

 • Račun 270 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)
 • Račun 271 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)
 • Račun 272 – Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi
 • Račun 273 – Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi
 • Račun 274 – Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara  po opštoj stopi
 • Račun 275 – Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara  po posebnoj stopi
 • Račun 276 – Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica
 • Račun 277 – Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost  kupcima – stranim državljanima
 • Račun 278 – PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima
 • Račun 279 – Potraživanja za više plaćen porez na dodatu vrednost

RAČUNI GRUPE 28 – AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

 • Račun 280 – Unapred plaćeni troškovi
 • Račun 281 – Potraživanja za nefakturisani prihod
 • Račun 282 – Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza
 • Račun 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja

KLASA 3 – ULOZI (SOPSTVENI IZVORI)

RAČUNI GRUPE 30 – ULOZI (SOPSTVENI IZVORI)  OSNIVAČA I DRUGIH LICA

 • Račun 300 – Ulozi (sopstveni izvori) osnivača i drugih lica

RAČUNI GRUPE 34 – NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA

 • Račun 340 – Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima ranijih godina
 • Račun 341– Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima tekuće godine

RAČUNI GRUPE 35 – VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA

 • Račun 350 – Višak rashoda nad prihodima ranijih godina
 • Račun 351– Višak rashoda nad prihodima tekuće godine

KLASA 4 – DUGOROČNA REZERVISANJA, OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

RAČUNI GRUPE 40 – DUGOROČNA REZERVISANJA

 • Račun 400 – Dugoročna rezervisanja

RAČUNI GRUPE 41 – DUGOROČNE OBAVEZE

 • Račun 410 – Dugoročne obaveze prema matičnim,  zavisnim i ostalim povezanim licima
 • Račun 411 – Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima
 • Račun 413 – Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji
 • Račun 414 – Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu
 • Račun 415 – Obaveze po osnovu finansijskog lizinga
 • Račun 419 – Ostale dugoročne obaveze

RAČUNI GRUPE 42 – KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

 • Račun 420 – Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnih,  zavisnih i ostalih povezanih lica
 • Račun 422 – Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji
 • Račun 423 – Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu
 • Račun 424 – Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospevaju do jedne godine
 • Račun 425 – Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
 • Račun 429 – Ostale kratkoročne finansijske obaveze

RAČUNI GRUPE 43 – OBAVEZE IZ POSLOVANJA

 • Račun 430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije
 • Račun 431 – Dobavljači u zemlji
 • Račun 432 – Dobavljači u inostranstvu
 • Račun 439 – Ostale obaveze iz poslovanja

RAČUNI GRUPE 45 – OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA

 • Račun 450 – Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju
 • Račun 451 – Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
 • Račun 452 – Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
 • Račun 453 – Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
 • Račun 454 – Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
 • Račun 455 – Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju
 • Račun 456 – Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju

RAČUNI GRUPE 46 – DRUGE OBAVEZE

 • Račun 460 – Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
 • Račun 461 – Obaveze prema zaposlenima
 • Račun 462 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
 • Račun 463 – Obaveze za kratkoročna rezervisanja
 • Račun 464 – Obaveze za prikupljena sredstva pomoći
 • Račun 469 – Ostale obaveze

RAČUNI GRUPE 47 – OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST

 • Račun 470 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)
 • Račun 471 –  Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)
 • Račun 472 –  Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi
 • Račun 473 –  Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi
 • Račun 474 –  Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi
 • Račun 475 –  Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi
 • Račun 476 –  Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu
 • Račun 479 –  Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

RAČUNI GRUPE 48 – OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

 • Račun 480 – Obaveze za akcize
 • Račun 481 – Obaveze za porez iz rezultata
 • Račun 482 – Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
 • Račun 489 – Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine

RAČUNI GRUPE 49 – PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

 • Račun 490 – Nastali obračunati troškovi
 • Račun 491 – Naplaćeni prihodi budućeg perioda
 • Račun 494 – Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
 • Račun 495 – Odloženi prihodi i primljene donacije
 • Račun 496 – Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
 • Račun 497 – Razgraničeni prihodi po osnovu uslovljenih donacija
 • Račun 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja

KLASA 5 – RASHODI

RAČUNI GRUPE 50 – NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

 • Račun 500 – Nabavna vrednost prodate robe

RAČUNI GRUPE 51 – TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE

 • Račun 510 – Troškovi materijala za izradu
 • Račun 511 – Troškovi ostalog materijala (režijskog)
 • Račun 512 – Troškovi goriva i energije
 • Račun 513 – Troškovi rezervnih delova
 • Račun 514 – Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara

RAČUNI GRUPE 52 – TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

 • Račun 520 – Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
 • Račun 521 – Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
 • Račun 522 – Troškovi naknada po ugovoru o delu
 • Račun 523 – Troškovi naknada po autorskim ugovorima
 • Račun 524 – Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
 • Račun 525 – Troškovi naknada fizičkim licima  po osnovu ostalih ugovora
 • Račun 529 – Ostali lični rashodi i naknade

RAČUNI GRUPE 53 – TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

 • Račun 530 – Troškovi usluga na izradi učinaka
 • Račun 531 – Troškovi transportnih usluga
 • Račun 532 – Troškovi usluga održavanja
 • Račun 533 – Troškovi zakupnina
 • Račun 534 – Troškovi sajmova
 • Račun 535 – Troškovi reklame i propagande
 • Račun 536 – Troškovi istraživanja
 • Račun 537 – Troškovi razvoja
 • Račun 539 – Troškovi ostalih usluga

RAČUNI GRUPE 54 – TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA

 • Račun 540 – Troškovi amortizacije
 • Račun 541 – Troškovi rezervisanja

RAČUNI GRUPE 55 – NEMATERIJALNI TROŠKOVI

 • Račun 550 – Troškovi neproizvodnih usluga
 • Račun 551 – Troškovi reprezentacije
 • Račun 552 – Troškovi premija osiguranja
 • Račun 553 – Troškovi platnog prometa
 • Račun 554 – Troškovi članarina
 • Račun 555 – Troškovi poreza
 • Račun 556 – Troškovi doprinosa
 • Račun 557 – Troškovi donacija
 • Račun 559 – Ostali nematerijalni troškovi

RAČUNI GRUPE 56 – FINANSIJSKI RASHODI

 • Račun 560 – Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim  i ostalim povezanim licima
 • Račun 562 – Rashodi kamata
 • Račun 563 – Negativne kursne razlike
 • Račun 564 – Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule
 • Račun 566 – Rashodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika (osim valutne klauzule)
 • Račun 569 – Ostali finansijski rashodi

RAČUNI GRUPE 57 – OSTALI RASHODI

 • Račun 570 – Rashodi po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne  i materijalne stalne imovine i materijala
 • Račun 574 – Manjkovi
 • Račun 575 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
 • Račun 576 – Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
 • Račun 577 – Kazne, penali i nadoknade štete
 • Račun 579 – Ostali nepomenuti rashodi

RAČUNI GRUPE 58 – RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE

 • Račun 580 – Obezvređenje bioloških sredstava
 • Račun 581 – Obezvređenje nematerijalne imovine
 • Račun 582 – Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
 • Račun 583 – Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana
 • Račun 584 – Obezvređenje zaliha materijala i robe
 • Račun 585 – Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
 • Račun 589 – Obezvređenje ostale imovine

RAČUNI GRUPE 59 – EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA

 • Račun 591 – Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika
 • Račun 592 – Rashodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne
 • Račun 599 – Prenos rashoda

KLASA 6 – PRIHODI

RAČUNI GRUPE 60 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE, PROIZVODA I USLUGA

 • Račun 600 – Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima
 • Račun 601 – Prihodi od prodaje robe
 • Račun 602 – Prihodi od prodaje proizvoda
 • Račun 603 – Prihodi od pružanja usluga

RAČUNI GRUPE 61 – PRIHODI OD AKTIVIRANJA ROBE, PROIZVODA I USLUGA

 • Račun 610 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe
 • Račun 611 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda za sopstvene potrebe
 • Račun 612 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje usluga za sopstvene potrebe

RAČUNI GRUPE 62 – PROMENA VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

 • Račun 620 – Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
 • Račun 621 – Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga

RAČUNI GRUPE 63 – PRIHODI OD ČLANARINA I ČLANSKIH DOPRINOSA I PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA

 • Račun 630 – Prihodi od članarina
 • Račun 631 – Prihodi od članskih doprinosa
 • Račun 632 – Prihodi po posebnim propisima iz budžeta
 • Račun 639 – Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

RAČUNI GRUPE 64 – PRIHODI OD DONACIJA, DOTACIJA,  SUBVENCIJA I SL.

 • Račun 640 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta
 • Račun 641 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave
 • Račun 642 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija
 • Račun 643 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica
 • Račun 644 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od fizičkih lica  iz zemlje i inostranstva
 • Račun 649 – Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl.

RAČUNI GRUPE 65 – PRIHODI OD NEFINANSIJSKE IMOVINE

 • Račun 650 – Prihodi od nefinansijske imovine od matičnih,  zavisnih i ostalih povezanih lica
 • Račun 651 – Prihodi od zakupnina pokretnih i nepokretnih stvari
 • Račun 652 – Prihodi od tantijema i licencnih naknada
 • Račun 659 – Ostali prihodi od nefinansijske imovine

RAČUNI GRUPE 66 – PRIHODI OD FINANSIJSKE IMOVINE (FINANSIJSKI PRIHODI)

 • Račun 660 – Prihodi od finansijske imovine od matičnih,  zavisnih i ostalih povezanih lica
 • Račun 661 – Prihodi od kamata
 • Račun 662 – Pozitivne kursne razlike
 • Račun 663 – Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule  i ostalih efekata zaštite od rizika
 • Račun 664 – Prihodi od dividendi
 • Račun 669 – Ostali prihodi od finansijske imovine

RAČUNI GRUPE 67 – OSTALI PRIHODI

 • Račun 670 – Prihodi od prodaje nematerijalne i stalne  imovine i materijala
 • Račun 671 – Viškovi
 • Račun 672 – Naplaćena otpisana potraživanja
 • Račun 673 – Prihodi od smanjenja obaveza
 • Račun 674 – Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
 • Račun 675 – Prihodi od nadoknade štete i refundacija
 • Račun 679 – Ostali nepomenuti prihodi

RAČUNI GRUPE 68 – PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE

 • Račun 680 – Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava
 • Račun 681 – Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine
 • Račun 682 – Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina,  postrojenja i opreme
 • Račun 683 – Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana
 • Račun 684 – Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
 • Račun 685 – Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja  i kratkoročnih finansijskih plasmana
 • Račun 689 – Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

RAČUNI GRUPE 69 – EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE  POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA  I PRENOS PRIHODA

 • Račun 691 – Prihodi po osnovu efekata promene  računovodstvenih politika
 • Račun 692 – Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih perioda koje nisu materijalno značajne
 • Račun 699 – Prenos prihoda

KLASA 7 – OTVARANJE I ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA I USPEHA

RAČUNI GRUPE 70 – OTVARANJE GLAVNE KNJIGE

 • Račun 700 – Otvaranje glavne knjige

RAČUNI GRUPE 71 – ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA

 • Račun 710 – Rashodi i prihodi
 • Račun 711 – Višak prihoda nad rashodima i višak rashoda nad prihodima poslovanja koje se obustavlja
 • Račun 712 – Prenos ukupnog rezultata

RAČUNI GRUPE 72 – VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA I VIŠAK RASHODA NAD PRIHODIMA

 • Račun 720 – Višak prihoda nad rashodima ili višak  rashoda nad prihodima
 • Račun 721 – Poreski rashod perioda
 • Račun 722 – Prenos viška prihoda nad rashodima ili viška  rashoda nad prihodima

RAČUNI GRUPE 73 – ZAKLJUČAK RAČUNA STANJA

 • Račun 730 – Izravnanje računa stanja

RAČUNI GRUPE 74 – SLOBODNA GRUPA

KLASA 8 – VANBILANSNA EVIDENCIJA

RAČUNI GRUPE 88 – VANBILANSNA AKTIVA

 • Račun 880 – Tuđa sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)
 • Račun 881 – Preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje
 • Račun 882 – Roba uzeta u komision i konsignaciju
 • Račun 883 – Materijal i roba primljena na obradu i doradu
 • Račun 884 – Data jemstva, garancije i druga prava
 • Račun 885 – Hartije od vrednosti koje su van prometa
 • Račun 889 – Imovina kod drugih subjekata

RAČUNI GRUPE 89 – VANBILANSNA PASIVA

 • Račun 890 – Obaveze za sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)
 • Račun 891 – Obaveze za preuzete proizvode i robu  za zajedničko poslovanje
 • Račun 892 – Obaveze za robu uzetu u komision i konsignaciju
 • Račun 893 – Obaveze za materijal i robu primljenu na obradu i doradu
 • Račun 894 – Obaveze za data jemstva, garancije i druga prava
 • Račun 895 – Obaveze za hartije od vrednosti koje su van prometa
 • Račun 899 – Obaveze za imovinu kod drugih subjekata

KLASA 9 – OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA  (POGONSKI OBRAČUN)

UVOD

 • POTREBA ORGANIZOVANJA  OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA
 • DEFINISANJE POJMOVA KOJI SE NAJČEŠĆE KORISTE U POGONSKOM OBRAČUNU
 • ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE  OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA  ZA POTREBE KALKULACIJE
  • Organizacioni minimum pogonskog obračuna  u uslovima jednostavne proizvodnje
  • Organizacioni minimum pogonskog  obračuna u uslovima složenije proizvodnje
   • Obuhvatanje početnih zaliha, nabavke  i primarnih troškova u pogonskom obračunu
   • Obračun i obuhvatanje sekundarnih troškova
   • Obračun i obuhvatanje učinaka  glavnih proizvodnih mesta troškova
   • Obračun i obuhvatanje učinaka  neproizvodnih mesta troškova
   • Obračun i obuhvatanje odstupanja u troškovima
   • Postupci pogonskog obračuna i finansijskog  knjigovodstva u vezi s bilansiranjem
 • ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA ZA POTREBE KALKULACIJE, ODLUČIVANJA, PLANIRANJA I KONTROLE
  • Standardizovanje (planiranje) troškova
  • Preuzimanje početnih zaliha u pogonski obračun
  • Obračun i obuhvatanje učinaka  prethodnih mesta troškova
  • Obračun i obuhvatanje učinaka  glavnih proizvodnih mesta troškova
  • Obračun i obuhvatanje učinaka  neproizvodnih mesta troškova
  • Obračun i obuhvatanje odstupanja u troškovima
  • Obračun i obuhvatanje troškova prodatih proizvoda
  • Izveštavanje finansijskog knjigovodstva  o promenama stanja zaliha
 • OBRAČUN I OBUHVATANJE PROIZVODA  I ROBE U MALOPRODAJI
  • Obuhvatanje tokova robe u maloprodaji  u finansijskom knjigovodstvu
  • Obuhvatanje tokova robe  u maloprodaji u pogonskom obračunu
  • Obuhvatanje tokova sopstvenih proizvoda  u maloprodaji proizvođačkog pravnog lica
  • Obuhvatanje tokova sopstvenih proizvoda i nabavljene robe u maloprodaji proizvođačkog pravnog lica