Kontni okvir mikro pravna lica

0.00  RSD

Nema na zalihama

Priručnik za primenu Kontnog okvira za mikro pravna lica i preduzetnike – sa primerima knjiženja poslovnih promena

Svaki kupac uz knjigu dobija:

 

SADRŽAJ:

PREDGOVOR

KLASA 0 – Upisani a neuplaćeni kapital i stalna imovina

RAČUNI GRUPE 00 – UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

 • Račun 000 – Upisane a neuplaćene akcije
 • Račun 001 – Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi

RAČUNI GRUPE 01 – NEMATERIJALNA IMOVINA

 • Račun 010 – Ulaganja u razvoj
 • Račun 011 – Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke
 • Račun 012 – Softver i ostala prava
 • Račun 013 – Gudvil
 • Račun 014 – Ostala nematerijalna imovina
 • Račun 015 – Nematerijalna imovina u pripremi
 • Račun 016 – Avansi za nematerijalnu imovinu
 • Račun 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine

RAČUNI GRUPE 02 – NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA

 • Račun 020 – Poljoprivredno i ostalo zemljište
 • Račun 021 – Građevinsko zemljište
 • Račun 022 – Građevinski objekti
 • Račun 023 – Postrojenja i oprema
 • Račun 024 – Investicione nekretnine
 • Račun 025 – Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
 • Račun 026 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
 • Račun 027 – Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
 • Račun 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu
 • Račun 029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme

RAČUNI GRUPE 03 – BIOLOŠKA SREDSTVA

 • Račun 030 – Šume
 • Račun 031 – Višegodišnji zasadi
 • Račun 032 – Osnovno stado
 • Račun 037 – Biološka sredstva u pripremi
 • Račun 038 – Avansi za biološka sredstva
 • Račun 039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava

RAČUNI GRUPE 04 – DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

 • Račun 040 – Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica
 • Račun 041 – Učešće u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima
 • Račun 042 – Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju
 • Račun 043 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji
 • Račun 044 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu
 • Račun 045 – Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu
 • Račun 046 – Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
 • Račun 047 – Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli
 • Račun 048 – Ostali dugoročni finansijski plasmani
 • Račun 049 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana

RAČUNI GRUPE 05 – DUGOROČNA POTRAŽIVANjA

 • Račun 050 – Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica
 • Račun 051 – Potraživanja od ostalih povezanih lica
 • Račun 052 – Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit
 • Račun 053 – Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu
 • Račun 054 – Potraživanja po osnovu jemstva
 • Račun 055 – Sporna i sumnjiva potraživanja
 • Račun 056 – Ostala dugoročna potraživanja
 • Račun 059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja

KLASA 1 – Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji

RAČUNI GRUPE 10 – ZALIHE MATERIJALA

 • Račun 100 – Obračun nabavne vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata i inventara
 • Račun 101 – Materijal
 • Račun 102 – Rezervni delovi
 • Račun 103 – Alat i inventar
 • Račun 104 – Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji
 • Račun 109 – Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara

RAČUNI GRUPE 11 – NEDOVRŠENA PROIZVODNjA I USLUGE

 • Račun 110 – Nedovršena proizvodnja
 • Račun 111 – Nedovršene usluge

RAČUNI GRUPE 12 – GOTOVI PROIZVODI

 • Račun 120 – Gotovi proizvodi u skladištu

RAČUNI GRUPE 13 – ROBA

 • Račun 130 – Obračun nabavke robe
 • Račun 131 – Roba u magacinu
 • Račun 132 – Roba u prometu na veliko
 • Račun 133 – Roba u skladištu, stovarištu i prodavnicama kod drugih pravnih lica
 • Račun 134 – Roba u prometu na malo
 • Račun 135 – Roba u obradi, doradi i manipulaciji
 • Račun 136 – Roba u tranzitu
 • Račun 137 – Roba na putu
 • Račun 139 – Ispravka vrednosti robe

RAČUNI GRUPE 14 – STALNA SREDSTVA NAMENjENA PRODAJI

 • Račun 140 – Nematerijalna imovina namenjena prodaji
 • Račun 141 – Zemljište namenjeno prodaji
 • Račun 142 – Građevinski objekti namenjeni prodaji
 • Račun 143 – Investicione nekretnine namenjene prodaji
 • Račun 144 – Ostale nekretnine namenjene prodaji
 • Račun 145 – Postrojenja i oprema namenjena prodaji
 • Račun 146 – Biološka sredstva namenjena prodaji
 • Račun 147 – Sredstva poslovanja koje se obustavlja
 • Račun 149 – Ispravka vrednosti stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji

RAČUNI GRUPE 15 – PLAĆENI AVANSI ZA ZALIHE I USLUGE

 • Račun 150 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji
 • Račun 151 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu
 • Račun 152 – Plaćeni avansi za robu u zemlji
 • Račun 153 – Plaćeni avansi za robu u inostranstvu
 • Račun 154 – Plaćeni avansi za usluge u zemlji
 • Račun 155 – Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu
 • Račun 159 – Ispravka vrednosti plaćenih avansa

KLASA 2 – Kratkoročna potraživanja i plasmani, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja

RAČUNI GRUPE 20 – POTRAŽIVANjA PO OSNOVU PRODAJE

 • Račun 200 – Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica
 • Račun 201 – Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica
 • Račun 202 – Kupci u zemlji – ostala povezana lica
 • Račun 203 – Kupci u inostranstvu – ostala povezana lica
 • Račun 204 – Kupci u zemlji
 • Račun 205 – Kupci u inostranstvu
 • Račun 206 – Ostala potraživanja po osnovu prodaje
 • Račun 209 – Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje

RAČUNI GRUPE 21 – POTRAŽIVANjA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA

 • Račun 210 – Potraživanja od izvoznika
 • Račun 211 – Potraživanja po osnovu uvoza za tuđ račun
 • Račun 212 – Potraživanja iz komisione i konsignacione prodaje
 • Račun 218 – Ostala potraživanja iz specifičnih poslova
 • Račun 219 – Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova

RAČUNI GRUPE 22 – DRUGA POTRAŽIVANjA

 • Račun 220 – Potraživanja za kamatu i dividende
 • Račun 221 – Potraživanja od zaposlenih
 • Račun 222 – Potraživanja od državnih organa i organizacija
 • Račun 223 – Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
 • Račun 224 – Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa
 • Račun 225 – Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju
 • Račun 226 – Potraživanja po osnovu naknada šteta
 • Račun 228 – Ostala kratkoročna potraživanja
 • Račun 229 – Ispravka vrednosti drugih potraživanja

RAČUNI GRUPE 23 – KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI

 • Račun 230 – Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica
 • Račun 231 – Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica
 • Račun 232 – Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji
 • Račun 233 – Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu
 • Račun 234 – Deo dugoročnih finansijskih plasmana koji dospeva do jedne godine
 • Račun 235 – Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća – deo koji dospeva do jedne godine
 • Račun 236 – Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha
 • Račun 237 – Otkupljene sopstvene akcije namenjene prodaji i otkupljeni sopstveni udeli namenjeni prodaji ili poništavanju
 • Račun 238 – Ostali kratkoročni finansijski plasmani
 • Račun 239 – Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana

RAČUNI GRUPE 24 – GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

 • Račun 240 – Hartije od vrednosti – gotovinski ekvivalenti
 • Račun 241 – Tekući (poslovni) računi
 • Račun 242 – Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
 • Račun 243 – Blagajna
 • Račun 244 – Devizni račun
 • Račun 245 – Devizni akreditivi
 • Račun 246 – Devizna blagajna
 • Račun 248 – Ostala novčana sredstva
 • Račun 249 – Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena

RAČUNI GRUPE 27 – POREZ NA DODATU VREDNOST

 • Račun 270 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)
 • Račun 271 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa)
 • Račun 272 – Porez na dodatu vrednost u datim avansima po opštoj stopi
 • Račun 273 – Porez na dodatu vrednost u datim avansima po posebnoj stopi
 • Račun 274 – Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po opštoj stopi
 • Račun 275 – Porez na dodatu vrednost plaćen pri uvozu dobara po posebnoj stopi
 • Račun 276 – Porez na dodatu vrednost obračunat na usluge inostranih lica
 • Račun 277 – Naknadno vraćen porez na dodatu vrednost kupcima – stranim državljanima
 • Račun 278 – PDV nadoknada isplaćena poljoprivrednicima
 • Račun 279 – Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrednost

RAČUNI GRUPE 28 – AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA

 • Račun 280 – Unapred plaćeni troškovi
 • Račun 281 – Potraživanja za nefakturisani prihod
 • Račun 282 – Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza
 • Račun 288 – Odložena poreska sredstva
 • Račun 289 – Ostala aktivna vremenska razgraničenja

KLASA 3 – Kapital

RAČUNI GRUPE 30 – OSNOVNI KAPITAL

 • Račun 300 – Akcijski kapital
 • Račun 301 – Udeli društava s ograničenom odgovornošću
 • Račun 302 – Ulozi
 • Račun 303 – Državni kapital
 • Račun 304 – Društveni kapital
 • Račun 305 – Zadružni udeli
 • Račun 306 – Emisiona premija
 • Račun 309 – Ostali osnovni kapital

RAČUNI GRUPE 31 – UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

 • Račun 310 – Upisane a neuplaćene akcije
 • Račun 311 – Upisani a neuplaćeni udeli i ulozi

RAČUNI GRUPE 32 – REZERVE

 • Račun 321 – Zakonske rezerve
 • Račun 322 – Statutarne i druge rezerve

RAČUNI GRUPE 33 – REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI I GUBICI

 • Račun 330 – Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
 • Račun 331 – Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja
 • Račun 332 – Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala
 • Račun 333 – Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava
 • Račun 334 – Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja
 • Račun 335 – Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje
 • Račun 336 – Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka
 • Račun 337 – Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju

RAČUNI GRUPE 34 – NERASPOREĐENI DOBITAK

 • Račun 340 – Neraspoređeni dobitak ranijih godina
 • Račun 341 – Neraspoređeni dobitak tekuće godine

RAČUNI GRUPE 35 – GUBITAK

 • Račun 350 – Gubitak ranijih godina
 • Račun 351 – Gubitak tekuće godine

KLASA 4 – Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja

RAČUNI GRUPE 40 – DUGOROČNA REZERVISANjA

 • Račun 400 – Rezervisanja za troškove u garantnom roku
 • Račun 401 – Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
 • Račun 402 – Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
 • Račun 403 – Rezervisanja za troškove restrukturiranja
 • Račun 404 – Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
 • Račun 405 – Rezervisanja za troškove sudskih sporova
 • Račun 409 – Ostala dugoročna rezervisanja

RAČUNI GRUPE 41 – DUGOROČNE OBAVEZE

 • Račun 410 – Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
 • Račun 411 – Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima
 • Račun 412 – Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima
 • Račun 413 – Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana
 • Račun 414 – Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji
 • Račun 415 – Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu
 • Račun 416 – Obaveze po osnovu finansijskog lizinga
 • Račun 419 – Ostale dugoročne obaveze

RAČUNI GRUPE 42 – KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE

 • Račun 420 – Kratkoročni krediti i zajmovi od matičnih i zavisnih pravnih lica
 • Račun 421 – Kratkoročni krediti i zajmovi od ostalih povezanih lica
 • Račun 422 – Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji
 • Račun 423 – Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu
 • Račun 424 – Deo dugoročnih kredita i zajmova koji dospeva do jedne godine
 • Račun 425 – Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
 • Račun 426 – Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
 • Račun 429 – Ostale kratkoročne finansijske obaveze

RAČUNI GRUPE 43 – OBAVEZE IZ POSLOVANjA

 • Račun 430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije
 • Račun 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji
 • Račun 432 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu
 • Račun 433 – Dobavljači – ostala povezana lica u zemlji
 • Račun 434 – Dobavljači – ostala povezana lica u inostranstvu
 • Račun 435 – Dobavljači u zemlji
 • Račun 436 – Dobavljači u inostranstvu
 • Račun 439 – Ostale obaveze iz poslovanja

RAČUNI GRUPE 44 – OBAVEZE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA

 • Račun 440 – Obaveze prema uvozniku
 • Račun 441 – Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun
 • Račun 442 – Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
 • Račun 449 – Ostale obaveze iz specifičnih poslova

RAČUNI GRUPE 45 – OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA ZARADA

 • Račun 450 – Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada zarada koje se refundiraju
 • Račun 451 – Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
 • Račun 452 – Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
 • Račun 453 – Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
 • Račun 454 – Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
 • Račun 455 – Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret zaposlenog koje se refundiraju
 • Račun 456 – Obaveze za poreze i doprinose na naknade zarada na teret poslodavca koje se refundiraju

RAČUNI GRUPE 46 – DRUGE OBAVEZE

 • Račun 460 – Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
 • Račun 461 – Obaveze za dividende
 • Račun 462 – Obaveze za učešće u dobitku
 • Račun 463 – Obaveze prema zaposlenima
 • Račun 464 – Obaveze prema direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora
 • Račun 465 – Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
 • Račun 466 – Obaveze za neto prihod preduzetnika koji akontaciju podiže u toku godine
 • Račun 467 – Obaveze za kratkoročna rezervisanja
 • Račun 469 – Ostale obaveze

RAČUNI GRUPE 47 – OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST

 • Račun 470 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)
 • Račun 471 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa)
 • Račun 472 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po opštoj stopi
 • Račun 473 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po primljenim avansima po posebnoj stopi
 • Račun 474 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po opštoj stopi
 • Račun 475 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu sopstvene potrošnje po posebnoj stopi
 • Račun 476 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu prodaje za gotovinu
 • Račun 479 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i prethodnog poreza

RAČUNI GRUPE 48 – OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

 • Račun 480 – Obaveze za akcize
 • Račun 481 – Obaveze za porez iz rezultata
 • Račun 482 – Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
 • Račun 483 – Obaveze za doprinose koji terete troškove
 • Račun 489 – Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine

RAČUNI GRUPE 49 – PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA

 • Račun 490 – Unapred obračunati troškovi
 • Račun 491 – Unapred naplaćeni prihodi
 • Račun 494 – Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
 • Račun 495 – Odloženi prihodi i primljene donacije
 • Račun 496 – Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
 • Račun 498 – Odložene poreske obaveze
 • Račun 499 – Ostala pasivna vremenska razgraničenja

KLASA 5 – Rashodi

RAČUNI GRUPE 50 – NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE

 • Račun 500 – Nabavka robe
 • Račun 501 – Nabavna vrednost prodate robe
 • Račun 502 – Nabavna vrednost nekretnina pribavljenih radi prodaje
 • Račun 503 – Nabavna vrednost ostalih stalnih sredstava namenjenih prodaji

RAČUNI GRUPE 51 – TROŠKOVI MATERIJALA I ENERGIJE

 • Račun 510 – Nabavka materijala
 • Račun 511 – Troškovi materijala za izradu
 • Račun 512 – Troškovi ostalog materijala (režijskog)
 • Račun 513 – Troškovi goriva i energije
 • Račun 514 – Troškovi rezervnih delova
 • Račun 515 – Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara

RAČUNI GRUPE 52 – TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

 • Račun 520 – Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
 • Račun 521 – Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
 • Račun 522 – Troškovi naknada po ugovoru o delu
 • Račun 523 – Troškovi naknada po autorskim ugovorima
 • Račun 524 – Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
 • Račun 525 – Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
 • Račun 526 – Troškovi naknada direktoru, odnosno članovima organa upravljanja i nadzora
 • Račun 529 – Ostali lični rashodi i naknade

RAČUNI GRUPE 53 – TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

 • Račun 530 – Troškovi usluga na izradi učinaka
 • Račun 531 – Troškovi transportnih usluga
 • Račun 532 – Troškovi usluga održavanja
 • Račun 533 – Troškovi zakupnina
 • Račun 534 – Troškovi sajmova
 • Račun 535 – Troškovi reklame i propagande
 • Račun 536 – Troškovi istraživanja
 • Račun 537 – Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju
 • Račun 539 – Troškovi ostalih usluga

RAČUNI GRUPE 54 – TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANjA

 • Račun 540 – Troškovi amortizacije
 • Račun 541 – Troškovi rezervisanja za garantni rok
 • Račun 542 – Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
 • Račun 543 – Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
 • Račun 544 – Rezervisanja za troškove restrukturiranja
 • Račun 545 – Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
 • Račun 549 – Ostala dugoročna rezervisanja

RAČUNI GRUPE 55 – NEMATERIJALNI TROŠKOVI

 • Račun 550 – Troškovi neproizvodnih usluga
 • Račun 551 – Troškovi reprezentacije
 • Račun 552 – Troškovi premija osiguranja
 • Račun 553 – Troškovi platnog prometa
 • Račun 554 – Troškovi članarina
 • Račun 555 – Troškovi poreza
 • Račun 556 – Troškovi doprinosa
 • Račun 559 – Ostali nematerijalni troškovi

RAČUNI GRUPE 56 – FINANSIJSKI RASHODI

 • Račun 560 – Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima
 • Račun 561 – Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
 • Račun 562 – Rashodi kamata (prema trećim licima)
 • Račun 563 – Negativne kursne razlike (prema trećim licima)
 • Račun 564 – Rashodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)
 • Račun 566 – Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog dobitka
 • Račun 569 – Ostali finansijski rashodi

RAČUNI GRUPE 57 – OSTALI RASHODI

 • Račun 570 – Rashodi po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
 • Račun 574 – Manjkovi
 • Račun 575 – Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog rezultata (sveobuhvatnog dobitka ili gubitka)
 • Račun 576 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
 • Račun 577 – Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
 • Račun 579 – Ostali nepomenuti rashodi

RAČUNI GRUPE 58 – RASHODI PO OSNOVU OBEZVREĐENJA IMOVINE KOJA SE VREDNUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA

 • Račun 580 – Obezvređenje bioloških sredstava
 • Račun 581 – Obezvređenje nematerijalne imovine
 • Račun 582 – Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
 • Račun 583 – Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
 • Račun 584 – Obezvređenje zaliha materijala i robe
 • Račun 585 – Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
 • Račun 589 – Obezvređenje ostale imovine

RAČUNI GRUPE 59 – GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS RASHODA

 • Račun 590 – Gubitak poslovanja koje se obustavlja
 • Račun 591 – Rashodi po osnovu efekata promene računovodstvenih politika
 • Račun 592 – Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne
 • Račun 599 – Prenos rashoda

KLASA 6 – Prihodi

RAČUNI GRUPE 60 – PRIHODI OD PRODAJE ROBE

 • Račun 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
 • Račun 601 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
 • Račun 602 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim licima na domaćem tržištu
 • Račun 603 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu
 • Račun 604 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
 • Račun 605 – Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu

RAČUNI GRUPE 61 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

 • Račun 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu
 • Račun 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu
 • Račun 612 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu
 • Račun 613 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu
 • Račun 614 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
 • Račun 615 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu

RAČUNI GRUPE 62 – PRIHODI OD AKTIVIRANjA UČINAKA I ROBE

 • Račun 620 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe za sopstvene potrebe
 • Račun 621 – Prihodi od aktiviranja ili potrošnje proizvoda i usluga za sopstvene potrebe

RAČUNI GRUPE 63 – PROMENA VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA

 • Račun 630 – Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga
 • Račun 631 – Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga

RAČUNI GRUPE 64 – PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.

 • Račun 640 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina
 • Račun 641 – Prihodi po osnovu uslovljenih donacija

RAČUNI GRUPE 65 – DRUGI POSLOVNI PRIHODI

 • Račun 650 – Prihodi od zakupnina
 • Račun 651 – Prihodi od članarina
 • Račun 652 – Prihodi od tantijema i licencnih naknada
 • Račun 659 – Ostali poslovni prihodi

RAČUNI GRUPE 66 – FINANSIJSKI PRIHODI

 • Račun 660 – Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
 • Račun 661 – Finansijski prihodi od ostalih povezanih lica
 • Račun 662 – Prihodi od kamata (od trećih lica)
 • Račun 663 – Pozitivne kursne razlike (prema trećim licima)
 • Račun 664 – Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule (prema trećim licima)
 • Račun 665 – Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata
 • Račun 669 – Ostali finansijski prihodi

RAČUNI GRUPE 67 – OSTALI PRIHODI

 • Račun 670 – Dobici od prodaje nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme
 • Račun 671 – Dobici od prodaje bioloških sredstava
 • Račun 672 – Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti
 • Račun 673 – Dobici od prodaje materijala
 • Račun 674 – Viškovi
 • Račun 675 – Naplaćena otpisana potraživanja
 • Račun 676 – Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru ostalog sveobuhvatnog rezultata
 • Račun 677 – Prihodi od smanjenja obaveza
 • Račun 678 – Prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja
 • Račun 679 – Ostali nepomenuti prihodi

RAČUNI GRUPE 68 – PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI IMOVINE

 • Račun 680 – Prihodi od usklađivanja vrednosti bioloških sredstava
 • Račun 681 – Prihodi od usklađivanja vrednosti nematerijalne imovine
 • Račun 682 – Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
 • Račun 683 – Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
 • Račun 684 – Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
 • Račun 685 – Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
 • Račun 689 – Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine

RAČUNI GRUPE 69 – DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE, ISPRAVKE GREŠAKA RANIJIH PERIODA I PRENOS PRIHODA

 • Račun 690 – Dobitak poslovanja koje se obustavlja
 • Račun 691 – Prihodi od efekata promene računovodstvenih politika
 • Račun 692 – Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne
 • Račun 699 – Prenos prihoda

KLASA 7 – Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha

RAČUNI GRUPE 70 – OTVARANJE GLAVNE KNjIGE

 • Račun 700 – Otvaranje glavne knjige

RAČUNI GRUPE 71 – ZAKLJUČAK RAČUNA USPEHA

 • Račun 710 – Rashodi i prihodi
 • Račun 711 – Dobitak i gubitak poslovanja koje se obustavlja
 • Račun 712 – Prenos ukupnog rezultata

RAČUNI GRUPE 72 – RAČUN DOBITKA I GUBITKA

 • Račun 720 – Dobitak ili gubitak
 • Račun 721 – Poreski rashod perioda
 • Račun 722 – Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda
 • Račun 723 – Lična primanja poslodavca
 • Račun 724 – Prenos dobitka ili gubitka

RAČUNI GRUPE 73 – ZAKLJUČAK RAČUNA STANjA

 • Račun 730 – Izravnanje računa stanja

RAČUNI GRUPE 74 – SLOBODNA GRUPA

KLASA 8 – Vanbilansna evidencija

RAČUNI GRUPE 88 – VANBILANSNA AKTIVA

 • Račun 880 – Tuđa sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)
 • Račun 881 – Preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje
 • Račun 882 – Roba uzeta u komision i konsignaciju
 • Račun 883 – Materijal i roba primljena na obradu i doradu
 • Račun 884 – Data jemstva, garancije i druga prava
 • Račun 885 – Hartije od vrednosti koje su van prometa
 • Račun 889 – Imovina kod drugih subjekata

RAČUNI GRUPE 89 – VANBILANSNA PASIVA

 • Račun 890 – Obaveze za sredstva uzeta u operativni lizing (zakup)
 • Račun 891 – Obaveze za preuzete proizvode i robu za zajedničko poslovanje
 • Račun 892 – Obaveze za robu uzetu u komision i konsignaciju
 • Račun 893 – Obaveze za materijal i robu primljenu na obradu i doradu
 • Račun 894 – Obaveze za data jemstva, garancije i druga prava
 • Račun 895 – Obaveze za hartije od vrednosti koje su van prometa
 • Račun 899 – Obaveze za imovinu kod drugih subjekata

 

KLASA 9 – OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA (Pogonski obračun)

UVOD

POTREBA ORGANIZOVANjA OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA

DEFINISANJE POJMOVA KOJI SE NAJČEŠĆE KORISTE U POGONSKOM OBRAČUNU

ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA ZA POTREBE KALKULACIJE

 • Organizacioni minimum pogonskog obračuna u uslovima jednostavne proizvodnje
 • Organizacioni minimum pogonskog obračuna u uslovima složenije proizvodnje

ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANjE OBRAČUNA TROŠKOVA I UČINAKA ZA POTREBE KALKULACIJE, ODLUČIVANJA, PLANIRANJA I KONTROLE

 • Standardizovanje (planiranje) troškova
 • Preuzimanje početnih zaliha u pogonski obračun
 • Obračun i obuhvatanje učinaka prethodnih mesta troškova
 • Obračun i obuhvatanje učinaka glavnih proizvodnih mesta troškova
 • Obračun i obuhvatanje učinaka neproizvodnih mesta troškova
 • Obračun i obuhvatanje odstupanja u troškovima
 • Obračun i obuhvatanje troškova prodatih proizvoda
 • Izveštavanje finansijskog knjigovodstva o promenama stanja zaliha

OBRAČUN I OBUHVATANJE PROIZVODA I ROBE U MALOPRODAJI

 • Obuhvatanje tokova robe u maloprodaji u finansijskom knjigovodstvu
 • Obuhvatanje tokova robe u maloprodaji u pogonskom obračunu
 • Obuhvatanje tokova sopstvenih proizvoda u maloprodaji proizvođačkog pravnog lica
 • Obuhvatanje tokova sopstvenih proizvoda i nabavljene robe u maloprodaji proizvođačkog pravnog lica